Nástroje pre efektívnu komunikáciu v PR (online)

Cieľom modulu Nástroje pre efektívnu komunikáciu v PR je zoznámenie sa s dostupnými metódami, ako je možné v rámci PR odovzdávať potrebné informácie. Študenti sa zároveň naučia rozpoznávať vhodnosť a nevhodnosť jednotlivých nástrojov pri konkrétnych PR kampaniach.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Michal Uryč

Anotácia


Vzťah medzi firmou, spoločnosťou či organizáciou a novinármi sa označuje pojmom Media Relations. Cieľom tohto vzťahu je pozitívna, korektná a vhodne načasovaná publicita, ktorá v konečnom dôsledku ovplyvňuje postoje, emócie, reakcie či spôsoby myslenia publika. K tradičným nástojom na komunikáciu s novinármi patrí napr. tlačová správa, tlačová konferencia, neformálne stretnutie s novinármi, exkurzie či press tripy. V poslednej dobe však rastie sila internetovej prezentácie a sociálnych sietí, ktoré sa stávajú trendom s vysokým potenciálom pre public relations v budúcnosti. Pri všetkých formách komunikácie s novinármi však platí, že na osvojenie si vhodných nástrojov je potrebné poznať mediálne prostredie a mať schopnosť definovať témy, ktoré sú pre médiá a verejnosť zaujímavé.

Literatúra


  • Věrčák, V., Girgašová, J., Liškařová, R.: Media Relations není manipulace, Praha: Ekopress, 2004.
  • Ftorek, J.: Public relations jako ovlivňování mínění, Praha: Grada, 2009.
  • Bajčan, R.: Techniky Public Relations aneb Jak pracovat s médii, Praha: Management Press, 2003.
  • Hejlová, D.: Public relations. Grada, Praha, 2015.