MBA Finančný management a strategické riadenie financií

Profesijný vzdelávací program Finančný management a strategické riadenie financií je zameraný na získavanie základného povedomia o podnikových financiách, plánovaní a investičnom rozhodovaní, controllingu a meraní výkonnosti podniku.

Tento program je určený predovšetkým pre manažérov a podnikateľov, ktorí chcú porozumieť problematike podnikových financií a finančných stratégií a pre všetkých vedúcich pracovníkov, ktorí sú zodpovední za plánovanie investícií a controlling podniku.

Študenti tohto programu sa zoznámia so všeobecnými princípmi finančného riadenia a významom majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie. Veľký dôraz sa kladie na pochopenie vzťahov medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku. Úlohou študenta bude zvládnuť základné postupy riadenia cash-flow a likvidity firmy, rovnako ako metódy ich analýzy a hodnotenia.

Personálne zaistenie:

  • doc. Ing. Juraj Rákoš, Ph.D.
  • Ing. Sylvia Jenčová, Ph.D.
  • Ing. Mária Šebestiánová, Ph.D.
  • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Ing. Dušan Kozovský, Ph.D.
  • PhDr. Martin Zibrín, Ph.D., MBA
  • doc. Ing. Peter Pisár, Ph.D.
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ