Titul MBA

MBA (Master of Business Administration) je manažérsky profesijne vzdelávací program, ktorý je zameraný na prehĺbenie už dosiahnutých vedomostí a získanie odborného vzdelania v rôznych oblastiach manažmentu.

  Čo je to titul MBA?


  Titul MBA (skratka Master of Business Administration), písaný za menom, má svoje korene v anglosaských krajinách datované už v roku 1910. V Českej republike sa prvý MBA program otvoril po roku 1990 aj vďaka rozmachu manažérskych pozícií. Štúdium, a teda aj získaný titul MBA, patrí do tzv. postgraduálnych štúdií. Štúdium je koncipované tak, aby malo maximálny praktický prínos a získané poznatky boli aplikovateľné v praxi. Podstatou je rozvoj, doplnenie už získaných znalostí a získanie uceleného pohľadu na problematiku daného odboru.

  Je MBA titul akademický?


  Titul MBA sa radí medzi tituly profesijné s pôvodom v zahraničí a nevzťahuje sa na ne teda zákon o vysokých školách. Titul je udeľovaný po absolvovaní profesijne vzdelávacieho programu, ktorý nie je vysokoškolským štúdiom v zmysle zákona č. 111/1998 Zb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Výhody MBA oproti vysokoškolskému štúdiu?


  Rozdiel oproti klasickému vysokoškolskému štúdiu je v prípade profesijných vzdelávacích programov MBA značný. Štúdium takéhoto programu je totiž zamerané na ďalšie rozšírenie a prehĺbenie už nadobudnutých znalostí nad rámec vysokoškolského štúdia a predovšetkým sa potom sústredí na ich praktické uplatnenie. Práve zameranie na prax tvorí pridanú hodnotu štúdia MBA a zvyšuje kvalifikáciu uchádzačov aj ich hodnotu na trhu práce. Výučba je zaistená radom odborníkov z praxe, ktorí študentom odovzdávajú vlastné know-how nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami v odbore, a navyše sú ochotní s nimi tiež rozobrať manažérske problémy z ich vlastnej profesijnej praxe. Lektorské stretnutia sú tak zamerané na riešenie najrôznejších prípadových štúdií. Okrem toho získajú študenti aj mnoho cenných av budúcnosti využiteľných profesijných i osobných kontaktov.

  Komu sú programy MBA určené?


  Študijné programy MBA sú určené pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať nielen seba, ale aj korporácie, v ktorých pôsobia. Štúdium MBA je určené nielen manažérom, majiteľom firiem, podnikateľom SZČO, zdravotníkom, vedúcim zamestnancom v štátnej správe, ale všetkým, ktorí chcú zvýšiť profesijnú kvalifikáciu a vytvoriť si kvalitný predpoklad pre kariérny rast. Zistite, čo prinieslo štúdium MBA absolventom.

  Ako získať titul MBA?


  Prvým krokom k získaniu titulu na Business Inštitúte je podanie prihlášky. V prípade splnenia podmienok pre prijatie a vybavenie všetkých administratívnych úkonov sa môže začať štúdium. Po riadnom absolvovaní štúdia a splnení všetkých náležitostí (postupové práce a pod.) vypracováva študent záverečnú absolventskú prácu, ktorú následne obháji pred komisiou. Úspešnou obhajobou získava diplom a príslušný titul MBA. Na Business Inštitúte je možné voliť medzi kombinovanou a 100% online formou štúdia.

  Aká je cena titulu MBA?


  Cena titulu, štúdia MBA, sa môže veľmi rôzniť v závislosti od rôznych faktorov. Preč sú ale doby, kedy tento študijný program bolo možné študovať iba v zahraničí za státisíce. Obvyklá cena na trhu sa pohybuje v rozmedzí 2.800-4.000 EUR bez DPH. Treba však vždy porovnávať, za čo konkrétne platíte – rozsah lektorských stretnutí, kvalita študijných materiálov, zázemie školy, lektorský tím, študentská podpora a predovšetkým kvalita predaných informácií. Cenník štúdia na Business Inštitúte nájdete tu.