Titul MBA

MBA (Master of Business Administration) je manažérsky profesijne vzdelávací program, ktorý je zameraný na prehĺbenie už dosiahnutých vedomostí a získanie odborného vzdelania v rôznych oblastiach manažmentu.

Čo je to titul MBA?

Titul MBA (skratka Master of Business Administration) predstavuje modernú formu vzdelávania manažérov, ktorí chcú poznať aktuálne trendy a chcú sa ďalej rozvíjať. Štúdium na Business Inštitúte je zamerané na praktické skúsenosti, ktoré možno aplikovať do každodenného osobného alebo pracovného života. Zistite, čo prinieslo štúdium MBA, jeho absolventom.

Pre koho sú programy MBA určené?

Študijné programy MBA sú určené pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať nielen seba, ale tiež korporáciu v ktorej pôsobia. Štúdium MBA je určené predovšetkým manažérom, majiteľom firiem, podnikateľom, SZČO, zdravotníkom, vedúcim zamestnancom v štátnej správe a všetkým, ktorí chcú zvýšiť svoju profesijnú hodnotu.

Aké sú podmienky prijatia?

Predpokladom pre prijatie uchádzača o štúdium MBA je vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni. Ak však uchádzač disponuje dostatočnou manažérskou praxou (v rozsahu 5 rokov), ktorú si chce prehĺbiť, je možné udeliť v tomto prípade výnimku a prijať uchádzača i bez vysokoškolského vzdelania.

Výhody MBA oproti vysokoškolskému štúdiu?

Rozdiel oproti klasickému vysokoškolskému štúdiu je v prípade profesijných vzdelávacích programov MBA značný. Štúdium takéhoto programu je totiž zamerané na ďalšie rozšírenie a prehĺbenie už nadobudnutých vedomostí nad rámec vysokoškolského štúdia a predovšetkým sa potom sústredí na ich praktické uplatnenie. Práve zameranie na prax tvorí pridanú hodnotu štúdia MBA a zvyšuje kvalifikáciu uchádzačov aj ich hodnotu na trhu práce. Výučba je zaistená radom odborníkov z praxe, ktorí študentom odovzdávajú vlastné know-how nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami v odbore, a navyše sú ochotní s nimi tiež rozobrať manažérske problémy z ich vlastnej profesijnej praxe. Lektorské stretnutia sú tak zamerané na riešenie najrôznejších prípadových štúdií. Popri tom získajú študenti tiež mnoho cenných a v budúcnosti využiteľných profesijných i osobných kontaktov.

Ponuka programov, ktoré možno v rámci MBA študovať, je pomerne široká, preto si svoje zameranie nájde takmer každý. Vyberať môžete z niekoľkých špecializácií.