Titul MBA

Titul MBA

MBA (Master of Business Administration) je manažérsky profesijne vzdelávací program, ktorý je zameraný na prehĺbenie už dosiahnutých vedomostí a získanie profesijného vzdelania naprieč všetkými odbormi. Študijný program zakončený titulom MBA je určený manažérom, podnikateľom, vedúcim v štátnej správe a všetkým, ktorí chcú zvýšiť svoju profesijnú prestíž.

Obecné informácie o MBA

Predpokladom pre prijatie do študijných programov MBA je ideálne vysokoškolské vzdelanie aspoň v bakalárskom stupni. Ak však uchádzač disponuje preukázateľne dostatočnou manažérskou alebo inou odbornou praxou, ktorú si chce ďalej prehĺbiť, možno udeliť výnimku a prijať záujemcov aj bez vysokoškolského titulu

Výhody MBA oproti vysokoškolskému štúdiu

Rozdiel oproti klasickému vysokoškolskému štúdiu je v prípade profesijných vzdelávacích programov MBA značný. Štúdium takéhoto programu je totiž zamerané na ďalšie rozšírenie a prehĺbenie už nadobudnutých vedomostí nad rámec vysokoškolského štúdia a predovšetkým sa potom sústredí na ich praktické uplatnenie. Práve zameranie na prax tvorí pridanú hodnotu štúdia MBA a zvyšuje kvalifikáciu uchádzačov aj ich hodnotu na trhu práce. Výučba je zaistená radom odborníkov z praxe, ktorí študentom odovzdávajú vlastné know-how nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami v odbore, a navyše sú ochotní s nimi tiež rozobrať manažérske problémy z ich vlastnej profesijnej praxe. Lektorské stretnutia sú tak zamerané na riešenie najrôznejších prípadových štúdií. Popri tom získajú študenti tiež mnoho cenných a v budúcnosti využiteľných profesijných i osobných kontaktov.

Titul MBA

Štúdium profesijne vzdelávacieho programu MBA (Master of Business Administration) nie je vysokoškolským štúdiom v zmysle zákona č. 111/1998 Zb. O vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov. Absolvovaním profesijne vzdelávacieho programu nedochádza k získaniu akademického titulu, ale k získaniu profesijného titulu MBA.

Ponuka programov, ktoré možno v rámci MBA študovať, je pomerne široká, preto si svoje zameranie nájde takmer každý. Vyberať môžete z niekoľkých špecializácií.