Právo obchodných spoločností

Cieľom modulu je poskytnúť ucelený prehľad o obchodných spoločnostiach, prostredníctvom ktorých možno realizovať podnikateľský popr. iný ako podnikateľský záujem, o ich založení, vzniku a zrušenie, vrátane základných informácií o tzv. európskych typoch spoločností.

Garant a lektor študijného modulu

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Anotácia

Obchodné spoločnosti predstavujú protipól k podnikaniu fyzických osôb, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti vystupujú výlučne pod svojím menom a priezviskom a konajú vždy osobne, popr. za ne konajú zástupcovia bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zapísané v obchodnom registri. Obchodné spoločnosti sa na rozdiel od fyzických osôb zapisujú vždy do obchodného registra, a to pod svojou obchodnou firmou (názvom) a konajú svojím štatutárnym orgánom alebo za ne koná ich zástupca.

Sylabus

1. Obchodné spoločnosti

 • typy obchodných spoločností
 • osobné spoločnosti
 • zmiešané spoločnosti

2. Proces založenia spoločnosti, jednanie za spoločnosť

 • založenie
 • vznik
 • jednanie za spoločnosť
 • zrušenie
 • zánik
 • likvidácia

3. Základné pojmy práva obchodných spoločností

 • základný kapitál
 • vklad
 • podiel

Literatúra

 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • DVOŘÁK, T. Osobní obchodní společnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7357-383-6