Autorské právo

Bližšie špecifikácie sylabu na vyžiadanie u študijného oddelenia