Stratégia projektu (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s koncepčnou fázou riadenia programu a projektu, procesmi, nástrojmi a technikami projektového riadenia s dôrazom na vysoko komplexné riadenie projektu manažérom projektu a naučiť sa nástroje a techniky projektového riadenia v tejto fáze používať na dosiahnutie úspešného projektu a úspešného riadenia projektu manažérom projektu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Anotácia


Organizácia riadi projekty prostredníctvom programov a portfólií, ktoré sú priamo naviazané na strategické a taktické ciele organizácie. Začatie projektu manažérom projektu je prvou dôležitou fázou pred začatím plánovania. Manažér projektu si ujasňuje zámer, cieľ, produkty na odovzdanie zákazníkovi a zoznamuje sa s obmedzeniami z pohľadu času, zdrojov a financií. Informácie dostáva zo Štúdie uskutočniteľnosti či zo Zadávacej listiny projektu. Následne vyberá ďalších členov vedenia projektu a riešiteľského tímu. Manažér projektu pripraví a zrealizuje otvárací workshop, ktorého výstupom je Zakladacia listina projektu.

Sylabus


1. Portfólio, program a projekt

vymedzenie pojmov portfólio, program a projekt
fáza projektu
identifikácia smerov ďalšieho rozvoja organizácie
výber programov a projektov a strom cieľov

2. Projekt, matice a analýza zainteresovaných strán

posúdenie uskutočniteľnosti projektu
zadávacia listina projektu
výber členov vedenia projektu a riešiteľského tímu
zakladacia listina projektu
Logical Frame Matrix (logická rámcová matica)
Work Breakdown Structure (hierarchická štruktúra prác)
matica komunikácia
analýza zainteresovaných strán

Literatura


  • DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. a kolektiv. Projektový management podle IMPA. Praha: Grada Publishing, a.s. 528 s. ISBN 978-80-247-4275-5
  • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s. 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2
  • DOLEŽAL, J. Projektový management. ISBN 9788024756202
  • PITAŠ, J., HAJKR, J., HAVLÍK, J., MÁCHAL, P., MOTAL, M., NOVÁK, I., STANÍČEK, Z. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2 – National standard competences of project management version 3.2. Brno: Společnost pro projektové řízení o. s. ve spolupráci s VÚT Brno, 335 s. ISBN 978-80-260-2325-8
  • PRINCE, E. 7 měkkých dovedností, díky nimž budete o krok napřed. Bizbooks
  • SIEBER, M. Studie proveditelnosti – metodická příručka. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 43 s.
  • MARTIN, P., TATE, K. Management projektu – Memory dogger. Praha: Česká společnost pro jakost. 176 s. ISBN 80-02-01732-3