Pravidla soutěže: Studium MBA, BBA nebo LLM zdarma

Seznamte se s kompletními pravidly spotřebitelské soutěže "Studium MBA, BBA nebo LLM zdarma".

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele. Výhru a zároveň podmínky, které musí Soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu Provozovatele a Organizátora Soutěže.

2. Provozovatel a Organizátor Soutěže

Provozovatelem Soutěže je: Business Institut EDU a.s., se sídlem Kodaňská 25/558, 101 00 Praha 10, IČ 28873017 DIČ CZ28873017, společnost vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 15183.

Organizátorem Soutěže je: Business Institut EDU a.s., se sídlem Kodaňská 25/558, 101 00 Praha 10, IČ 28873017 DIČ CZ28873017, společnost vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 15183.

3. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která v době trvání Soutěže splní podmínky Soutěže. Účastník Soutěže musí mít trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky. Fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky, nemají nárok na jakoukoliv výhru v Soutěži. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli, resp. Organizátorovi v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

4. Podmínky Soutěže

Účastník Soutěže se musí řádně přihlásit k některému z programů MBA, BBA nebo LLM v aktuální nabídce Provozovatele Soutěže. Na stránkách Provozovatele Soutěže www.businessinstitut.cz/prihlaska-on-line zaregistruje jméno, příjmení, adresu, datum a místo narození, kontaktní email a telefon, a následně se přihlásí ke studiu zvoleného programu. Podmínkou účasti v Soutěži a losování je akceptování přihlášky ke studiu u Provozovatele, dodání všech podkladů nutných k přijetí ke studiu zvoleného studijního programu a uzavření Smlouvy o studiu s Provozovatelem Soutěže a úhradu poplatku za studium alespoň ve výši jedné třetiny. V případě Výhry bude Výherci vystaven opravný daňový doklad a bude vrácena výše již uhrazeného poplatku za studium. Výherce je zároveň povinen výhru využít ve studijním cyklu se zahájením v říjnu 2018.

5. Termín a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 3.8.2018 od 11:00 hod. do 23.10.2018 23:59 hod. Během této doby Provozovatel a Organizátor přijímá přihlášky do Soutěže. Potvrzení přihlášení Účastníka do Soutěže je odesláno na kontaktní e-mail po uzavření Smlouvy o studiu s Provozovatelem a Organizátorem Soutěže.

6. Výhra

Hlavní a jedinou Výhrou v Soutěži je úhrada celého studia vybraného studijního programu v kombinované nebo online formě dle aktuálního ceníku ke dni slosování pro 1 osobu.

7. Výběr Výherců a předání Výher

Výherce bude vybrán z Účastníků na základě losování Organizátorem Soutěže, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech. Podmínkou definitivního zařazení mezi Účastníky Soutěže je osobní účast na losování na adrese sídla Provozovatele a Organizátora Soutěže, případně na jiném místě Organizátorem Soutěže určeném a soutěžícím předem oznámeném, dne 24.10.2018 v 17:00 hodin. Oznámení o hlavní Výhře sdělí Provozovatel Výherci dne 24.10.2018 ihned po vylosování. Výherce nemůže výhru převést na třetí osobu. Výherce není oprávněn požadovat namísto Výhry jakékoliv jiné plnění.

Nárok na hlavní výhru vzniká Účastníkovi na základě prověření, že nemá žádné závazky vůči společnosti Business Institut EDU a.s. Při předání výhry je Výherce povinen prokázat svoji totožnost. V případě nepřevzetí nebo odmítnutí hlavní výhry Soutěže v okamžiku ihned vyhlášení vítěze bude určen náhradní Výherce, tj. další vylosovaný v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherce může být zveřejněn na webových stránkách Provozovatele a Organizátora Soutěže. Provozovatel a Organizátor je oprávněn použít jméno Výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce hlavní Výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie a video záznam související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

Účastník svojí účastí v Soutěži dává svolení s tím, že Provozovatel a Organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v případě Výhry v Soutěži: bezplatně jméno a příjmení, město bydliště účastníka v médiích, propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací služeb Organizátora, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků, a to i po ukončení Soutěže.

8. Další podmínky, práva a povinnosti

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v přihlášce účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v přihlášce pravdivé, správné či aktuální, anebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele či Organizátora (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka) nenese za to Provozovatel a Organizátor odpovědnost.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel a Organizátor. Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Každý Soutěžící může získat pouze jednu hlavní výhru. Výhra není právně vymahatelná. Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem a Organizátorem Soutěže.

9. Zpracování osobních údajů

Vstupem na internetovou adresu www.businessinstitut.cz a potvrzením souhlasu uvedeného při vyplnění přihlášky ke studiu, vyjadřuje účastník svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a současně bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této Soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů.

Účastník Soutěže bere na vědomí, že Business Institut EDU a.s., se sídlem Kodaňská 25/558, 101 00 Praha 10, IČ 28873017 DIČ CZ28873017, obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 15183 (dále jen „Business Institut EDU“), jakožto správce bude zpracovávat prostřednictvím svého oprávněného zaměstnance v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu konání této Soutěže, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech, na základě oprávněného zájmu, a to za účelem (1) vyhodnocení Soutěže a (2) poskytnutí Výhry. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se Soutěže zúčastnit. Účastník Soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany Business Institut EDU na: Mgr. Jan Spour, spour@businessinstitut.cz.

Business Institut EDU tímto účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že Business Institut EDU provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Business Institut EDU o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

Provozovatel a Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit, a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele a Organizátora Soutěže. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně a kdy došlo.

Tato pravidla platí od 3.8.2018.