Soft skills projektového manažéra (online)

Cieľom modulu je zoznámiť študentov s portfóliom techník vedenia projektu v rámci projektového riadenia, najmä s dôrazom na ich praktickú aplikáciu. Modul je preto zameraný na tri hlavné poznatkové oblasti: prehľad najpoužívanejších techník a manažérskych metód, ich vzájomná komparácia a konfrontácia a predovšetkým ich aplikácia v modelových rozhodovacích situáciách. Osobitná pozornosť je potom venovaná riadeniu výkonnosti heterogénnych projektových tímov u menších projektov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Anotácia


Na osobe projektového manažéra závisí úspech alebo naopak neúspech celého projektu. Modul je zameraný predovšetkým na jednotlivé koncepcie schopností a zručností manažéra, na jeho kompetencie a ich členenie podľa významných autorov. V závere modulu je pozornosť upieraná predovšetkým k motivácii, teóriám osobnosti a štýlom vedenia ľudí.

Sylabus


1. Projektový manažér a typy koncepcií

osobnosť projektového manažéra
koncepcia schopností
koncepcia zručností
koncepcia faktorov úspechu a neúspechu

2. Manažérske kompetencie

členenie podľa Bedrnovej a Nového
členenie podľa Bielohlávka
členenie podľa Scheina
ďalšia typológia
model osobnosti projektového manažéra
stanovenie potrebnej úrovne kompetencií

3. Motivácia, potreby a rôzne teórie

teória motivácia
Maslowova hierarchia potrieb
Herzbergrova dvojfaktorová teória
Vroomova teória očakávania
McClellandova teória získaných potrieb
vedenie ľudí podľa Bielohlávka
McGregorova teória
typy profesionálnej osobnosti podľa Hollanda
štýly riadenia

Literatura


  • FOLWARCZRNÁ, I. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha, Grada Publishing. ISBN 8024730677
  • KUBEŠ, M., Spillerová, D., Kurnický, R. Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. Praha, Grada publishing
  • BĚLOHLÁVEK, F. Řízení lidských zdrojů. Olomouc, Univerzita Palackého
  • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Projektové řízení: Učebnice. Praha: E-knihy jedou. ISBN 8075124316
  • STACKPOLE, C. S. A User’s Manual to the PMBOK Guide. New York: John Wiley & Sons. ISBN 1118546601
  • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, Grada Publishing a.s. ISBN 8024715015