Riadenie programov a portfólií (online)

Cieľom modulu je vysvetliť hlavné myšlienky, ktoré stoja za vznikom programov a projektových portfólií a prístupy, ktoré sú pri ich riadení efektívne. V úvode sa tematika venuje predovšetkým praxi projektového riadenia as ňou spojeným problémom v efektívnosti. Ďalej je pozornosť zameraná na manažment programu, projektového portfólia a doplnenie problematiky riadenia rizík aplikovanej na programy. Študent získa ucelený prehľad o portfóliách a zároveň sú mu zrozumiteľne prezentované príklady z praxe v oblasti problémov klasických predstáv o uzavretých projektoch.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Petr Hujňák, CSc.

Anotácia


Modul sa zaoberá problematikou riadenia programov a portfólií a súvislosťami tejto problematiky s vlastným riadením projektov. Najprv sú študenti zoznámení s problematikou, ktorej čelia klasické predstavy o uzavretom projekte a rozdiely medzi mäkkým a tvrdým projektom. Ďalej je definovaný projekt, program a portfólio, manažment programu so zameraním na benefity programu, životný cyklus a zainteresované strany programu vrátane prepojenia programu na stratégie organizácie. Záver modulu je venovaný manažmentu projektového portfólia, jeho optimalizácii, autorizácii komponentov a ďalším významným pojmom z tejto oblasti.

Sylabus


1. Problémy klasických predstáv o uzavretom projekte

kríza klasické predstavy o uzavretom projekte – slabá štruktúrovanosť zadania
kríza klasickej predstavy o uzavretom projekte – komplexita riešení
kríza klasickej predstavy o uzavretom projekte – riadenie podľa cieľov
kríza klasickej predstavy o uzavretom projekte – neznalosť postupu vpred

2. Definícia projektu, programu a portfólia

projekt
program
portfólio
vzájomné súvislosti medzi projektom, programom a portfóliom

3. Management programu

zladenie programu na stratégiu
manažment prínosov programu
vládnutie nad programom
program Life Cycle Management

4. Management projektového portfólia

strategický manažment portfólia
manažment vládnutia portfólia
manažment výkonu portfólia
manažment komunikácie portfólia
portfólio Risk Management

Literatura


 • HUJŇÁK, P. Řízení programů a portfolií. Praha: Výukový text (sylabus) pro Business Institut. Dostupné rovněž elektronicky na http://www.perpartes.cz/publikace
 • A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK® Guide) – Fifth Edition. Pennsylvania, USA: Project Management Institute. ISBN 978-1-935589-67-9
 • DIXON, M., on behalf of APM`s Professional Board. Project Management Body of Knowledge – Fourth Edition. Cambridge, England: Association for Project Management. ISBN 1-903494-00-1
 • Enterprise Value: Governance of IT Investments, Governance of IT Investments, The Val IT Framework. USA: IT Governance Institute. ISBN 1-933284-32-3
 • Enterprise Value: Governance of IT Investments, The Business Case. USA: IT Governance Institute. ISBN 1-933284-33-1
 • The Risk IT Practitioner Guide, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-116-1
 • HUJŇÁK, J., HUJŇÁK, P., MOTAL, M. Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení, oblast Řízení rizik. Brno: Společnost pro projektové řízení, o. s. Dostupné elektronicky v sekci nezávislé studie na http://www.perpartes.cz/publikace/Nezávislé studie/Doporucena praxe oblast Rizeni rizik v1.pdf
 • HUJŇÁK, P. Enterprise Architecture a řízení ICT aktiv. Brno: Sborník konference Datakon. Prezentace k článku dostupná elektronicky na http://www.datakon.cz/media/2011/prezentace/zvane/hujnak.pdf
 • HUJŇÁK, P. Praktická hodnota dobře provedené přípravy projektu pomocí Business Case. Praha: Sborník konference ISACA IT GOVERNANCE: MĚŘENÍ PŘÍNOSŮ IT A NÁVRATNOST INVESTIC DO IT
 • IPMA Organizational Competence Baseline – The standard for moving organisations forward. Switzerland: International Project Management Association (IPMA®). Dostupné elektronicky na https://www.p-m-a.at/en/pma-download-2/doc_download/726-ipma-ocb-ipma-organizational-competence-baseline-1-0-englisch.html
 • ISO 10006:2003 Quality management systems — Guidelines for quality management in projects : ISO copyright office
 • ISO 21500:2012. Guidance on project management. International standard. First edition. Switzerland: ISO copyright office
 • Management of Portfolios. United Kingdom: The Stationery Office (TSO). ISBN 9780113312948
 • The Open Group Architecture Framework (TOGAF) – Version 9:The Open Group. ISBN: 978-90-8753-230-7