Realizácia projektu, informácie a dokumentácia (online)

Riadenie realizácie projektu zahŕňa predovšetkým riadiace a kontrolné procesy. Ich charakter sa mení v závislosti od toho, do akej miery sa odlišuje skutočný priebeh realizácie projektu od plánu. Absolventi modulu budú schopní uvedomiť si podstatu, význam a prínosy procesu riadenia realizácie projektu, špecifikovať, čo je účelné vedieť o nástrojoch mapovania stavu realizácie projektu, definovať pojmy projektová komunikácia, zainteresované strany, vedenie porád, motivácia, vedenie a riadenie ľudí v priebehu realizácie projektu .

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotácia


Modul je najprv zameraný na proces riadenia realizácie projektu, jeho význam a prínos, vrátane plánu implementačného. Ďalej je preberaný obsah procesu riadenia realizácie projektu s veľkým dôrazom na jeho zložky a efektívnosť riadenia. V závere modulu je objasnený reporting, riešenie problémov na projektoch a riadenie a plánovanie ľudských zdrojov ako zložky efektívneho budovania tímu.

Sylabus


1. Proces riadenia realizácie projektu

realizácia projektu
implementačný plán

2. Obsah procesu riadenia realizácie projektu

proces riadenia
zložky systému riadenia
riadenie procedúr projektu, efektívnosť a cieľ riadenia zásahov

3. Nástroje mapovania stavu realizácie projektu

porady
komunikačná stratégia

4. Riadenie a podávanie správ

podstata riadenia projektu
reporting

5. Riešenie problémov

metódy na riešenie problémov
problémy v projektoch
všeobecný postup na riešenie problémov
odporúčané techniky riešenia problémov

6. Budovanie dokonalého tímu

riadenie a plánovanie ľudských zdrojov
osobnosť projektového manažéra
životný cyklus člena tímu

Literatura


 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press, 305 s.
 • FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování. 384 s. ISBN: 9788024739854
 • HEPTONSTALL, J. Project management. Praha: Národní vzdělávací fond. 276 s.
 • HYNDRÁK, K. Project 98, 2000, 2002 : praktické příklady. Praha: Grada. 215 s. ISBN 8024703661
 • KERZNER, H. Project Management: Case Studies. 3rd edition. New Jersey: Wiley. 681 p. ISBN 0470278714
 • NEMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing. 184 p. ISBN 80-247-0392-0
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer. Praha: Grada. 255 p. ISBN 9788024725444
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press. 215 p. ISBN 9788025117590
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Computer Press. ISBN 80-247-1501-5
 • ČSN ISO 10006. Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti. Švýcarsko: Český normalizační institut, Říjen. 46 p.
 • IPMA Competence Baseline. The Netherlands: International Project Management Association, June. 200 p. Available from WWW: < www.ipma.ch/Documents/ICB_V._3.0.pdf >. ISSN 0-9553213-0-1
 • Tools for Development: A handbook for those engaged in development activity. UK: Department for International Development, March. 66 p. Available from WWW: < www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf >
 • Managing Successful Projects with PRINCE2. London: The Stationery Office. 327 p. Available from WWW: < www.tsoshop.co.uk >. ISSN 9780113310593