Správa a řízení organizace

Cílem tohoto modulu je vysvětlení základních, významných činitelů, které ovlivňují prosperitu každé organizace. Modul se rovněž věnuje rozvoji manažerských dovedností.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace

Modul poukazuje na pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje aspekty předmětových oblastí managementu. Pozornost je věnována především nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům, řízení organizace na všech jejich úrovních.

Sylabus

1. Management

 • význam a vývoj managementu, definice organizace

2. Pohledy na management

 • management jako specifická aktivita, činnost
 • management jak skupina řídících pracovníků
 • management jako vědní disciplína

3. Klasifikace manažerských funkcí

 • pojetí klasifikací podle různých autorů

4. Plánování

 • podstata plánování
 • strategické, taktické a operativní plánování

5. Time management a organizování

 • time management
 • organizování

6. Personalistika, lidské zdroje a řízení pracovního výkonu

 • personalistika a lidské zdroje
 • řízení pracovního výkonu

7. Hodnocení pracovního výkonu a ukazatele výkonnosti

 • hodnocení pracovního výkonu
 • ukazatele výkonnosti

8. Vedení, rozhodování a kontrola

 • leadership
 • rozhodování
 • kontrola

9. Kontrolní procesy

 • kontrolní procesy a fáze procesu

10. Manažerské role

 • manažerské role a druhy rolí

11. Delegování

 • proces delegování
 • postup delegování

Literatura

 • COLLINS, J., Jak z dobré firmy udělat skvělou, GRADA Publishing, Praha, ISBN 978-80-247-2545-1
 • VODÁČEK, L a VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 3. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-232-1
 • AMSTRONG, M., STEPHENS, T.: Management a leadership, Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-2177-4
 • BĚLOHLÁVEK, F. a kol.: Management. Rubico, Praha. ISBN: 80-85839-45-8
 • BLAŽEK, L. Management – Organizování, rozhodování, ovlivňování, Grada Publishing, Praha. ISBN: 978-80-247-4429-2
 • URBAN, J.: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. Grada Publishing, Praha. ISBN: 978-80-247-2465-2
 • URBAN, J.: 10 nejdražších manažerských chyb. Grada Publishing, Praha. ISBN: 978-80-247-3176-6
 • VEBER, J. a kol.: Management, základy, prosperita, globalizace. Management Press, Praha. ISBN 80-7261-029-5
 • VOSOBA, P.: Dokonalá manažerská selhání. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-2461-4