Komunikace a vyjednávání v zaměstnanecké a manažerské praxi

Cílem modulu je obeznámit se se základními a efektivními komunikačními systémy a metodami vyjednávání. Zvláštní pozornost je věnována jejich výhodám, i omezením a dále pak autorsky originální vyjednávací metodě PIN.

Garant a lektor studijního modulu

PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Anotace

V praxi se můžeme potkávat s různými vlivy a těžkostmi, jak na straně vypovídajícího, tak na straně posluchače, které působí v komunikaci rušivě. Za mnohé pro ilustraci zmíníme např. vnášení napětí a emocí do rozhovoru, projevy agresivity, neustálé chválení a komplimenty, neochota něco slyšet, hledání „jedné objektivní pravdy“, skákání do řeči apod. Různé komunikační systémy, o kterých se tady zmiňujeme, nabízejí odlišné přístupy při vypořádávání se s těmito rušivými vlivy a těžkostmi.

Sylabus

1. Komunikace

 • definice komunikace a základní funkce komunikace
 • bariéry v naslouchání a zlozvyky při naslouchání

2. Konflikt

 • význam konfliktu
 • fáze konfliktu

3. Asertivita

 • definice asertivity a její význam
 • stupně asertivity

4. Transakční analýza

 • význam transakční analýzy a stavy svého Já

5. Neurollingvistické programování

 • podstata neurollingvistického programování
 • pacing a leading, hlubinná struktura a preferenční způsob vnímání
 • výhody a nevýhody NPL

6. Vyjednávání

 • definice vyjednávání
 • strategie vyjednávání a vyjednávací proces
 • konsenzus, poziční vyjednávání a win-win techniky
 • vyjednávací styly
 • nástroje používané při vyjednávání

7. Gambit

 • gambit, význam a původ

8. Klíčové proměnné ve vyjednávání

 • informace
 • čas
 • moc a typy moci podle Cohena

9. Autorsky originální vyjednávací metoda PIN

 • význam vyjednávací metody
 • fáze procesu – parafrázování, informování a návrh řešení problému

Literatura

 • FISHER, Roger, William URY a Bruce PATTON. Jak dosáhnout souhlasu: zásady úspěšného vyjednávání. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-299-4
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5
 • MALHOTRA, Deepak. Vyjednejte nemožné: vyřešte zdánlivě neřešitelné problémy a konflikty bez peněz a použití síly. Překlad Alina Holušová. Praha: Dobrovský s.r.o. 246 stran. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-677-1
 • PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-44858
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Strategie vyjednávání. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3858-1
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají, v nakl. Dialog, Litvínov: Dialog. ISBN 9788085194524
 • BUKOVSKÁ, Lucie. Asertivní komunikace. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí. ISBN 80-86991-73-3
 • COHEN, Herb. Umění vyjednávat: jak dostat to, co chceš, Praha: Pragma. ISBN 80-7205-613-1
 • ČAKRT, Michal. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press. ISBN 80-85943-81-6
 • EGGERT, Max a Wendy FALZON. Řešení konfliktů. Praha: Portál. Management do kapsy. ISBN 80-7367-011-9
 • JAROŠOVÁ, Eva et al. Trénink sociálních a manažerských dovedností: metodický průvodce. Praha: Management Press. 267 s. ISBN 80-7261-1356
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5
 • LAHNEROVÁ, Dagmar. Asertivita pro manažery: jak využít pozitiva asertivní komunikace k dosažení svých cílů. Praha: Grada. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4406-3
 • MEDZIHORSKÝ, Štefan. Asertivita. Praha: Elfa. 75 s. ISBN 80-9001971-4
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1679-9
 • O’BRIEN, Paddy. Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-077-5
 • O’CONNOR, Joseph a John SEYMOUR. Úvod do neurolingvistického programování: jak lépe porozumět sobě i jiným a dosáhnout svých cílů. Praha: Institut pro neuro-lingvistické programování. ISBN 80-238-2604-2
 • PLAMÍNEK, Jiří. Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: Argo. 198 s. ISBN 80-85794-14-4
 • PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1697-8
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., VOSKOVEC, J. Základy psychologie práce a organizace. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-091-2
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. ISBN 80-7178-291-2
 • VYKOPALOVÁ, Hana. Komunikace jako součást profese. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. ISBN 80-7318-344-7
 • VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada. Manažer. ISBN 978-80-247-2614-4
 • WEINGART, L.R., KWON, S. Unilateral Concessions From the Other Party: Concession Behavior, Attributions, and Negotiation Judgments Journal of Applied Psychology, Vol. 89, No. 2, s. 263–278.