Strategický management (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s úlohou, náplňou a tvorbou stratégie podniku a na ňu nadväzujúcich čiastkových stratégií pre jednotlivé oblasti ako integrálnou súčasťou celkovej stratégie, resp. plánovania podniku.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotácia


Formulovať dlouhodobú stratégiu podniku znamená nájsť odpovede na základné otázky úspešného fungovania spoločnosti na trhu. Stanovenie správnych cieľov podniku a vhodných stratégií, teda ciest, akými budú ciele dosiahnuté, je nutné na základe dôkladnej strategickej analýzy podniku, pričom je využívané záverov SWOT analýzy. Existujú podniky, ktoré mali v určitom čase porovnateľné východiskové podmienky, ale napriek tomu sa niektoré z nich stali úspešnými a iné zanikli.

Sylabus


1. Metódy analýzy stratégie spoločnosti

 • analýza vonkajšieho prostredia
 • analýza vnútorného prostredia
 • finančná analýza
 • SWOT analýza
 • analýza stakeholders

2. Proces strategického riadenia

 • formulácia
 • implementácia
 • monitoring a vyhodnotenie

3. Základné strategické ciele

 • SMART cieľ
 • strategické operácie
 • hierarchie
 • typy stratégií

Literatúra


 • CHAN, K. W, MAUBORGNE, R., Strategie modrého oceánu. Management Press. Praha. ISBN 978-80-7261- 128-7.
 • SOUČEK, Z.: Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. Praha,  C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-572-5.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C.H. BECK, Praha, , ISBN: 80-7179-453-8.
 • KOTLER, P, Marketing podle Kotlera – jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Management Press, Praha.
 • KOTTER, P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-314-4.
 • MLÁDKOVÁ, L., Jedinák, P., a kol.: Management. Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, ISBN 978-80-7380-230-1.
 • VEBER, J.: Management. Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Management Press. ISBN 798-80-7261-200-0.
 • VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.
 • ŽÁČEK, V. a BAUER, J. Strategický management. V Praze: České vysoké učení technické. ISBN 978-80-01-04443-8.