Krízový management (online)

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými východiskami a štruktúrou krízového managementu (poňatie, funkcie, vývojové štádiá krízy, etapy procesu zvládanie krízových javov, krízové ​​plánovanie, orgány krízového riadenia, krízová pripravenosť podniku). Získať a osvojiť si poznatky z aplikácie teórie krízového managementu do praxe podnikohospodárskej sféry a verejnej správy.

Garant a lektor študijného modulu

Ing. Emil Antušák, Ph.D.

Anotácia

Len máloktorý výraz je tak spätý s ľudskou históriou, ako slovo „kríza“. Znamenalo moment, v ktorom sa rozhoduje o nasledujúcom smerovaní, chvíľu obratu buď k dobrému, alebo k zlému. Ďalšia vec, ktorú si vo vzťahu k pojmu „kríza“ je potrebné uvedomiť, je skutočnosť, že kríza predstavuje určitú rovinu, kedy ďalší vývoj (spoločnosti, podniku, rodiny, živočíšneho druhu atď.) sa už nedá uskutočniť drobnými zmenami, a preto musia byť použité iné nástroje, metódy a zdroje. Kríza tak predstavuje potenciálne nebezpečenstvo, ktorému sa v dnešnom chaotickom a turbulentnom prostredí nevyhne takmer nikto.

Sylabus

1. krízový management

 • podstata
 • predmet
 • ciele
 • legislatívno-právne prostredie

2. riadenie rizík

 • systém
 • proces
 • orgány

Literatúra

 • ANTUŠÁK, E. Krizový management. Hrozby, krize, příležitosti. Wolters Kluwer Česká republika, Praha, ISBN 978-80-7357-488-8
 • ANTUŠÁK, E. Krizová připravenost firmy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 184 s. ISBN 978-80-7357-983-8
 • ANTUŠÁK, E., VILÁŠEK, J.: Základy teorie krizového managementu. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 134 stran ISBN 978-80-246-3443-2, ISBN 978- 80-246-3454-8 (pdf)
 • SYNEK, M a kol. Podniková ekonomika. – Praha:C.H.Beck, ISBN 80-7179-228-4. Kapitola 7: Život podniku,
 • ANTUŠÁK, E. Krizový management a Facility management. Kuda, František a kol. Management podpůrných procesů. Příbram: Professional Publishing, 491 s. ISBN 978-80-7431-046-1
 • ANTUŠÁK, E. Krizová připravenost firmy (organizace). Praha: Jak dál po krizi. Praha: Oeconomica, s. 71–75. ISBN 978-80-245-1702-5.
 • ANTUŠÁK, E. Zvláštnosti managementu v prvním desetiletí 21. století v kontextu zvládání globalizujících se ekonomických a bezpečnostních krizových jevů. Krízový manažment, roč. 9, č. 1, s. 8–16. ISSN 1336-0019.
 • ANTUŠÁK, E. Nástroje krizového managementu – nové vývojové trendy. In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, s. 27–31. ISBN 978-80-8070-846-7.
 • ANTUŠÁK, E Nové jevy a fenomény počátku 21. století z pohledu globalizujících a bezpečnostních a ekonomických krizových jevů. In DVOŘÁKOVÁ, Z. — STŘÍTESKÝ, M. (ed.). Svět práce a kvalita života. Praha: VŠE FPH, ISBN 978-80-245-1207-5.
 • ANTUŠÁK, E Evropské aspekty rozvoje krizového managementu. In Vědecká konference – Krizový management. Žilina: Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskej univerzity. ISBN 80-8070-567-4.
 • ANTUŠÁK, E, Lesk a bída krizové komunikace – jako jednoho z hlavních nástrojů krizového řízení. In Krizový management. Žilina: Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskej univerzity. ISBN 80-8070-425-2.
 • ANTUŠÁK, Emil. Jak se nestát obětí neočekávané situace. Perspektivy jakosti. ISSN 1214-8865.
 • ANTUŠÁK, Emil. Kdy začíná a kdy končí krizové řízení. Moderní řízení, ISSN 0026-8720.
 • ANTUŠÁK, E. Government – jedna z důležitých funkcí krizového managementu. Žilina. In: Krizový management. Žilina: Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskej univerzity, s. 15–20. ISBN 80-8070-272-1.
 • ANTUŠÁK, E,. KOPECK7, Z. Úvod do teorie krizového managementu I. Praha: VŠE. 98 s. ISBN 80-245-0548-7.
 • ANTUŠÁK, E Strategie a ekonomika v bezpečnostním systému České republiky. Praha: Agentura vojenských informací a služeb. ISBN 80-7278-143-X
 • ANTUŠÁK, E Nové fenomény ekonomiky, strategie a bezpečnosti na prahu 21. století. In Krizový management. Žilina: Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskej univerzity, s. 25–35. ISBN 80-88829-64-X.
 • ANTUŠÁK, E Nové jevy ve vztahu ekonomiky a obrany v období po rozpadu bipolárního světa a jejich dopady na možnosti zvládnutí krizových stavů. In Krizový management. Žilina: Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskej univerzity, s. 15–20. ISBN 80-88829-56-9.
 • ANTUŠÁK, E (2000) Řízení krizí – II. In Současnost a budoucnost krizového managementu. Praha: T-Soft,
 • ANTUŠÁK, E (1999) Řízení krizí I. In Současnost a budoucnost krizového managementu. Praha: T-Soft,
 • DAIGNE, J: Ozdravná opatření v podniku, Paris ISBN 80-901918-8-6
 • FUCHS Pavel, NOVÁK, Jan a SASKA. Tomáš. Hodnocení rizik. TU Liberec
 • GREEN, K. – HANKE Řízení v krizových situacích. Management Press, Praha, ISBN 80-7261-104-6
 • KISLINGEROVÁ, E. Podnik v časech krize. Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: Zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. Grada Publishing, a.s., ISBN – 8024731363
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing, a.s. ISBN – 978-80-247-3051-6
 • SMEJKAL, V. – RAIS, K.: Řízení rizik. Grada Publishing a.s., Praha, ISBN 80-247-0198-7
 • UMLAUFOVÁ, M., PFEIFER, L. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém hospodářském prostředí, Victoria publishing
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-85-9.
 • ZUZÁK, R., KONIGOVÁ, M Krizové řízení podniku. Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3156-8