Time management (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s filozofiou a nástrojmi time managementu., Predovšetkým so zameraním na time management IV. generácie a metodikou sebariadenia v čase. Prostredníctvom modulu sú získané poznatky o základných zložkách efektívneho sebariadenie, ktoré sú prioritou pre nájdenie cesty k spokojnému životu. Študenti si osvoja základné pravidlá práce s cieľmi a zameria sa na využitie najznámejších metód v oblasti dosahovania cieľov.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Anotácie

Time management je súhrn poznatkov o plánovaní a usporiadanie času. V oblasti time managementu možno rozlíšiť tzv. IV generácie prístupu k času, ktoré postupne vznikali. Štvrtá, najvýznamnejšie generácia je zameraná na sebapoznanie, vedenie a riadenie. Základom efektivity podľa tejto generácie je tvrdenie, že efektívna človek je iba taký jedinec, ktorý je spokojný vo viacerých aspektoch svojho života. Výsledkom spokojnosti jedinca býva spravidla dlhodobá rovnováha, teda základ úspechu.

Sylabus

1. Time management

time management I.generace
time management II.generace
time management III.generace
time management IV.generace

2. Efektívne sebariadenia

pohoda a stres
nedokonalosť
pozitívne myslenie
návyk
sebauvedomenie
proaktivita
work-life
rovnováha života

3. Práca s cieľmi

metóda SMART
Paretovo pravidlo
Eisenhowerův princíp

4. časožrouty

multitasking
prokrastinácie

5. Efektívne time management

využitie poznámok a elektronických nástrojov
sebariadenie a Coveyho sedem návykov vodcovských osobností

Literatura

  • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas, Grada.
  • COVEY, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha
  • VORÁČ, M.: Kreativní Time Management, Pyramida system CZ, s.r.o., Praha
  • BĚLOHLÁVEK, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management, Computer Press Praha
  • COVEY, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha
  • COVEY, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha
  • COVEY, S. R.; Merrill, A. R.; Merrill, R. R.: Krok za krokem, Votobia, Praha
  • KNOBLAUCH, J., Wöltje, H.: Jak lépe plánovat a řídit svůj čas, Grada Praha
  • PACOVSKÝ, P.: Velká kniha o uspořádání času, IDG Praha