Záverečná práca – MBA Management soft skills (online)

Posledný modul v záverečnom bloku štúdia je vyhradený len pre vypracovanie záverečnej práce pod vedením lektora.

<p style=“text-align: justify;“ >Odovzdanie a obhájenie záverečnej práce je jednou zo základných podmienok úspešného zavŕšenia štúdia. Záverečná práca je odborným textom, v ktorom študent preukazuje hlbšiu znalosť danej problematiky a schopnosť analyzovať získané poznatky.</p>