Teamwork (online)

Cieľom modulu je zameranie sa na tím, tímovú prácu a benefity spolupráce tímu pre jedinca i skupinu. Študent je oboznámený s charakteristikami tímu, jeho druhy a výhodami. Ďalšia látka je zacielená predovšetkým na ciele, ich kritériá a poznáme pravidlo pre tvorbu cieľov SMART. Na konci modulu sú študenti oboznámení s priebehom tímovej práce, predovšetkým desatorom úspešného tímu aj bariérami spolupráce v tíme.

Garant a lektor studijního modulu

PhDr. Lenka Kolajová

Anotácie

Pre dnešný moderný svet businessu je veľkým benefitom práca v tíme. Každý jedinec by mal byť otvorený možnostiam tímovej spolupráce vzhľadom k jeho prínos v produktivite práce aj kreativite jedinca. Modul teamwork Vám pomôže bližšie porozumieť správnej tvorbe tímov, spoluprácu v tíme aj kritickým faktorom, ktorým sa treba vyhnúť. Načrtne Vám cestu, ako úspešne tímovo spolupracovať.

Sylabus

1. Tím a jeho charakteristiky
definícia tímu
charakteristiky tímu
druhy tímov
znaky tímu a pozitíva
výhody a nevýhody tímu
2. Stanovenie cieľa
typy cieľov
kritériá cieľov – pravidlo SMART
3. Skladba tímu
výber členov do tímuveľkosť tímu
tímovej role – funkčné a dysfunkčné role
4. Priebeh tímovej spolupráce
vývojové štádiá spolupráce v tíme
kritické faktory
bariéry tímovej spolupráce
predpoklady úspešnej tímovej spolupráce
spätná väzba a jej úrovne

Literatura

  • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3664-8
  • KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-1764-6
  • BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. Praha: Grada. Management (Grada). ISBN 978-80-247-2313-6
  • GEROPP, B. Tajemství úspěšného vedení lidí. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5337-9
  • HORVÁTHOVÁ, P. Týmy a týmová spolupráce. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-390-4
  • HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 80-247-1155-9
  • KRÜGER, W. Vedení týmů: jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým.
  • Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-0780-2
  • MALONE, P. B. Mějte je rádi a veďte je: jak vést lidi: kniha pro každého. Praha: Práce.