Self marketing (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s filozofiou a nástrojmi time managementu., Predovšetkým so zameraním na time management IV. generácie a metodikou sebariadenia v čase. Prostredníctvom modulu sú získané poznatky o základných zložkách efektívneho sebariadenie, ktoré sú prioritou pre nájdenie cesty k spokojnému životu. Študenti si osvoja základné pravidlá práce s cieľmi a zameria sa na využitie najznámejších metód v oblasti dosahovania cieľov.

Garant studijního modulu

Mgr. Jana Adámková, Ph.D., MBA

Anotácie

V dnešnej dobe je efektívna komunikácia základom pre budovanie vzťahu s cieľovou skupinou.

Základným predpokladom efektívnej komunikácie je zameranie sa na cieľovú skupinu a jej zaujatie. Vždy záleží na type prejavu, ku ktorému je nutné vhodne zvoliť primeranú verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Na základe vhodných komunikačných vzorcov bude poukázané na chyby, ktorých je nutné sa vyvarovať a zároveň budú preberané aj nové trendy v rečníckom umení.

Sylabus

1. Komunikácia a jej charakteristika

charakteristika komunikácie pre naše účely rokovania s ľuďmi
faktory ovplyvňujúce komunikáciu
základné funkcie komunikácie a funkcie podľa Mikuláštík
zložky komunikácie podľa Shannon-Weaverová modelu

2. Verbálna komunikácia

jazyk
paralingvistické aspekty reči

3. Neverbálna komunikácia

mimika
gestikulácia
proxemika
haptika
posturológia
vizika

4. rečnícka prejavy

propagujúce prejavy
odbornej prejavy
pracovné prejavy
príležitostné a ceremoniálne prejavy
scenár prejavu
videoukážky prejavov
prehľad rečníckych figúr

5. Praktické odporúčania

najznámejšie rečníci
práca s dychom pred a počas hovoreného prejavu
zásady práce s odovzdávaním informácií v rečníckom prejave
tréma
rečnícke chyby a zvládnutie zložitých situácií
nové trendy v rečníckom umení

Literatura

  • LEANNEOVÁ, S. Rétorika pro lídry. Řekněte to jako Obama. Brno: Computer Press. ISBN:978-80-251-2633-2
  • LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Hodego. ISBN: 80-7219-018-0
  • ADÁMKOVÁ, J. a kol. Mluvený projev. Soubor multimediálních studijních opor. Olomouc: UPOL. ISBN: 978-80-244-3265-6
  • CARNEGIE, D. Vstaň a mluv. Jak se naučit obratně komunikovat a hovořit na veřejnosti. Přel. Svatoslav Gosman. Praha: Beta. ISBN 978-80-7306-494-5