Leadership (online)

Cieľom tohto modulu je si uvedomiť zásady leadershipu, ktoré sú potrebné pre dobré pochopenie tejto tematiky. Študent je oboznámený predovšetkým so širokou škálou štýlov vedenia, zistí, ktoré vlastnosti by mal správny líder vlastniť a detailne sa zameria na druhy vedenie ľudí v rôznych generáciách, od povojnovej generácie ku generácii alfa. Ďalším cieľom kurzu je zoznámenie so zásadami kompetencií manažérov podľa Americkej manažérskej asociácie a zameranie sa na moderné vodcovstvo a jeho prínos pre firmu i jedinca.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Yvona Charouzdová

Anotácie

V dnešnom svete biznisu máme zaujímavé množstvo ľudí vo vedúcich roliach. Je však otázka, ako sa im darí úspešné viesť tímy ľudí. V poslednej dobe v praxi vidím, že máme veľké množstvo direktívny šéfov, ktorí leadership pod kožou nemajú a ani ho nechcú mať. Som ale optimistka a verím, že sa situácia čoskoro zmení.

Sylabus

1. Úvod do leadershipu
pôvod slova leader
rozdiel medzi lídrom a manažérom
rovnica kvocient úspešného lídra
nazeranie na vodcovstvo a vodcu
2. Praktické štýly vedenia
teória veľkých osobností (Great-Man Theories)
teórie osobnostných rysov (Trait Theories)
Kontingenčnej teórie (Contingency Theories)
Situačný teórie (Situational Theories)
Behaviorálna teórie (Behavioral Theories)
teória rolí (LDR-role Theories)
Participatívna teórie (Participative Theories)
Transakčné teórie (Transactional Theories)
Transformačný teórie (Transformational Theories, Relationship Theories)
3. Očakávané vlastnosti od dobrého lídra
vízia
integrita
oddanosť
šľachetnosť a veľkorysosť
pokora a skromnosť
otvorenosť
tvorivosť a kreativita
spravodlivosť
asertivita, priebojnosť
zmysel pre humor
4. Model kompetencií manažérov podľa Americkej manažérskej asociácie
manažérske kompetencie
ovplyvňovanie / usmerňovanie spolupracovníkov
riadenie ľudských zdrojov
vodcovstva
predpoklady vodcovstva pre tvorbu silného tímu
5. Predpoklady vodcovstva a trénovaní tímu
predpoklady vodcovstva pre tvorbu silného tímu
trénovanie tímu lídrom
6. Trendy vo vedení ľudí v rôznych generáciách
povojnová generácia
generácie X (Husákovi deti)
generácie Y
generácie Z (generácie M, generácia I, generácie N, generácia 11. septembra)
generácie alfa
7. Leadership, líder jeho poslanie
poslanie lídra
dnešné leadership a realita

Literatura

  • COVEY, S. M. R. – Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše, Management Press, Praha. ISBN: 978-80-7261-176-8
  • OWEN, J., Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi, Grada Publishing, a.s. Praha. ISBN 80-247-1726-3
  • ADAIR, J., Leadership – Učte se od velkých vůdců –, Computer Press – jedna z nejlepších publikací v této oblasti, ISBN 9788025112564.
  • LUKAS, J., SMOLÍK, J., Psychologie vůdcovství, CPRESS. ISBN 9788025121399
  • MAXWELL, J. C., Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti?. ISBN 80-7205-870-3
  • OWEN, J., Tři pilíře úspěšného manažera, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2400-3
  • PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1991-7