Konflikt management (online)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s problematikou Konflikt managementu a spoznať ju. Prepojiť tematiku komunikácia s emočnou inteligenciou a preniknúť do oblasti manažérskej práce s konfliktom.

Garant a lektor studijního modulu

Mgr. František Paikrt

Anotácie

Neustála potreba nových manažérskych nástrojov pre zvládanie konfliktov vnútri firiem aj v komunikácii so zákazníkmi stúpa. Je nutné zamyslieť sa nad úlohou ľudskej komunikácie a rolí konfliktu v nej. Všeobecne platné nástroje na riešenie konfliktných situácií jednoducho nefungujú preto, lebo každý konflikt má inú príčinu a odlišný dôsledok. Preto je dôležité uvedomiť si, čo všetko do komunikácie vstupuje a ako to ovplyvňuje konflikt – jeho tvorbu, priebeh i riešenie. V module tak vstúpi do Konflikt managementu tematika Filtra vnímanie, Bariér v komunikácii, Sebareflexia a Emočná inteligencia.

Sylabus

1. Vymedzenie základných pojmov
interpersonálne konflikt
obsahový konflikt
vzťahový konflikt
2. Komunikácia, základný faktor ovplyvňujúci komunikáciu
verbálne zložka
neverbálne zložka
3. Bariéry v komunikácii
vymedzenie pojmov
dominancie a vnímanie jednotlivých hemisfér
4. Spätné väzby v komunikačných situáciách
asertívny technika – předávní priamej spätnej väzby
filter vnímanie
5. Teória Emočná inteligencia
Emočná inteligencia v praxi konflikt managementu
inteligencie a jej koncepty
6. Koncepty Emočná inteligencia
daniel Goleman
sebauvedomenie
seba ovládanie
seba motivácia
empatia
7. Mezilidské vztahy
umenie medziľudských vzťahov / Leadership
riadenie konfliktných situácií

Literatura

  • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha: Portál. Spektrum (Portál). ISBN 987-80-7367-992-7., s. 200
  • FULGHUM, R. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Praha: Argo. ISBN 80-7203-538-X., s. 231
  • ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery: manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-201-7
  • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press. ISBN 80-85943-81-6., s. 181
  • GOLEMAN, D. Emoční inteligence. V Praze: Metafora. ISBN 978-80-7359-334-6., s. 315
  • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6., s. 319