Autorské a známkové právo (online)

Bližšia špecifikácia sylabu na vyžiadanie u študijného oddelenia.