Medzinárodný marketing (online)

Bližšia špecifikácia sylabu na vyžiadanie u študijného oddelenia.