Marketingová komunikácia (online)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s jednotlivými formami marketingových komunikácií, ich podstatou, zásadami a vhodnosťou uplatnenia v praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotácia


Poslucháči sa oboznámia s podstatou marketingových a komerčných komunikácií, ich jednotlivými formami (reklama, priamy marketing, podpora predaja, public relations, sponzoring, on-line komunikácie). Dôraz je kladený na zmeny, ku ktorým v poslednej dobe na trhu marketingových komunikácií dochádza pri uplatnení ich integrácie s ohľadom na využitie moderných informačných technológií. Cieľom predmetu je naučiť poslucháčov navrhnúť koncept marketingových komunikácií a komunikačnej stratégie na príklade z praxe.

Sylabus


1. Marketingová a komerčná komunikácia

 • podstata marketingovej a komerčnej komunikácie

2. Formy komerčných komunikácíí

 • reklama
 • priamy marketing
 • sales promotion
 • public relations
 • sponzoring
 • on-line komunikácia

Literatúra


 • FREY, P.: Marketingová komunikace: nové trendy 3.0., Management Press, Praha
 • PřŘIKRYLOVÁ, J., Jahodová, H.: Moderní marketingová komunikace, Grada, Praha
 • VYSEKALOVÁ, J., Mikeš, J.: Reklama (Jak dělat reklamu), Grada Publishing, Praha
 • BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press
 • JESENSKÝ, D. Marketingová komunikace v místě prodeje: POP, POS, in-store, shopper marketing. Praha: Grada
 • KRUPKA, J.: Česká reklama (od pana Vajíčka po falešné soby), BizBooks, Brno