Záverečná práca – MBA Management, organizácia a riadenie

Posledný modul štúdia v záverečnom semestri je vyhradený len pre vypracovanie záverečnej práce pod vedením lektora.

Odovzdanie a obhájenie záverečnej práce je jednou zo základných podmienok úspešného zavŕšenia štúdia. Záverečná práca je odborným textom, v ktorom študent preukazuje hlbšiu znalosť danej problematiky a schopnosť analyzovať získané poznatky.