Správa a riadenie organizácie

Cieľom tohto modulu je vysvetlenie základných, významných činiteľov, ktoré ovplyvňujú prosperitu každej organizácie. Modul sa rovnako venuje rozvoju manažérskych zručností.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotácia


Modul poukazuje na pojmy a postupy managementu v kontexte rozhodovania ekonomických subjektov. Zahrňuje aspekty predmetových oblastí managementu. Pozornosť je venovaná predovšetkým tvorbe manažérskych zručností s prihliadnutím k individuálnym osobnostným rozdielom, riadeniu organizácie na všetkých jej úrovniach.

Sylabus


1. Management

 • význam a vývoj managementu, definície organizácie

2. Pohľady na management

 • management ako špecifická aktivita, činnosť
 • management ako skupina riadiacich pracovníkov
 • management ako vedná disciplína

3. Klasifikácia manažérskych funkcií

 • poňatie klasifikácie podľa rôznych autorov

4. Plánovanie

 • podstata plánovania
 • strategické, taktické a operatívne plánovanie

5. Time management a organizovanie

 • time management
 • organizovanie

6. Personalistika, ľudské zdroje a riadenie pracovného výkonu

 • personalistika a ľudské zdroje
 • riadenie pracovného výkonu

7. Hodnotenie pracovného výkonu a ukazovatele výkonnosti

 • hodnotenie pracovného výkonu
 • ukazovatele výkonnosti

8. Vedenie, rozhodovanie a kontrola

 • leadership
 • rozhodovanie
 • kontrola

9. Kontrolné procesy

 • kontrolné procesy a fáza procesu

10. Manažérske role

 • manažérske role a druhy rolí

11. Delegovanie

 • proces delegovania
 • postup delegovania

Literatúra


 • COLLINS, J., Jak z dobré firmy udělat skvělou, GRADA Publishing, Praha, ISBN 978-80-247-2545-1
 • VODÁČEK, L a VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 3. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-232-1
 • AMSTRONG, M., STEPHENS, T.: Management a leadership, Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-2177-4
 • BĚLOHLÁVEK, F. a kol.: Management. Rubico, Praha. ISBN: 80-85839-45-8
 • BLAŽEK, L. Management – Organizování, rozhodování, ovlivňování, Grada Publishing, Praha. ISBN: 978-80-247-4429-2
 • URBAN, J.: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. Grada Publishing, Praha. ISBN: 978-80-247-2465-2
 • URBAN, J.: 10 nejdražších manažerských chyb. Grada Publishing, Praha. ISBN: 978-80-247-3176-6
 • VEBER, J. a kol.: Management, základy, prosperita, globalizace. Management Press, Praha. ISBN 80-7261-029-5
 • VOSOBA, P.: Dokonalá manažerská selhání. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-2461-4