Moderné trendy komunikácie a marketingová podpora

Tento modul si kladie za cieľ zoznámiť poslucháčov so základnými princípmi strategického marketingového myslenia, komunikačným mixom a využitím marketingových nástrojov v praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Pavel Hacker

Anotácia


Tento modul poukazuje na pojmy využívané v modernej komunikácii a na moderné trendy v marketingovej podpore. V rámci modulu študent získa základné znalosti z oblasti marketingu a tiež o jeho postavení vo firemnej hierarchii. Získa prehľad o základných strategických prístupoch a bude informovaný o marketingových stratégiách ako výsledku rôznych faktorov. V závere modulu budú študenti poučení o marketingovom mixe a učivo bude podrobnejšie zamerané na online marketing.

Sylabus


1. Marketing

 • čo je marketing
 • postavenie marketingu vo firemnej hierarchii
 • marketing ako strategický spôsob myslenia

2. Základné strategické prístupy

 • marketingová stratégia – Ansoff
 • marketingová stratégia – Kotler
 • marketingová stratégia – Porter

3. Marketingová stratégia ako výsledok rôznych faktorov

 • čo sme zač
 • stav vonkajšieho prostredia
 • stanovené ciele a zámery
 • druh a stav zákazníka
 • nástroje, ktoré máme k dispozícii

4. Marketingový mix

 • zložky marketingového mixu
 • marketingový mix z pohľadu zákazníka

5. Marketingová komunikácia

 • komunikačný model
 • nástroje marketingovej komunikácie, komunikačný mix

6. Online marketing

 • trendy súčasných webov
 • získanie návštevnosti webu – SEO a SEM
 • hlavné typy sociálnych sietí
 • marketingové postupy v sociálnych sieťach

Literatúra


 • KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-4150-5
 • KOTLER, P.; KOTLER, M. 8 strategií růstu. Praha: Albatros. ISBN: 978-80265-0076-6
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing, Strategie a trendy. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-4670-8
 • KLAPETEK, M. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-2652-6