Finančné riadenie podniku a investičné rozhodovanie

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa so všeobecnými princípmi finančného riadenia, objasniť význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie, vysvetlenie vzťahov medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku, medzi plánovaním objemu produkcie a nadväzujúcimi operatívnymi plánmi. Ďalej ide o stratégiu cien a nákladov, pochopenie základných metód riadenia cash-flow a likvidity firmy a ich významu, spolu s významom informačných tokov a uplatňovania metód analýz hospodárenia.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jitka Pánková

Anotácia


Tento modul poukazuje na pojmy spojené s finančným riadením podniku a finančným rozhodovaním. Zahŕňa finančné riadenie a vymedzenie roly finančného riadenia. Pozornosť je venovaná investičnému rozhodovaniu a zdrojom financovania investícií. Študent zároveň získa základné znalosti vo finančnom plánovaní a ukazovateľoch finančného zdravia. Model poukazuje aj na čiastkové aktivity a prístupy v strategickom manažérskom účtovníctve a na metódy vyhodnocovania očakávaného prístupu.

Sylabus


1. Finančné riadenie

 • podstata finančného riadenia
 • vymedzenie obsahu a rola finančného riadenia

2. Investičné rozhodovanie

 • fáza predinvestičná, investičná a prevádzková
 • zdroje financovania investícií

3. Metódy vyhodnocovania očakávaného prínosu

 • štatistické metódy
 • dynamické metódy

4. Strategické manažérske účtovníctvo

 • strediskové hospodárstvo a zakázková evidencia
 • kalkulačné systémy firmy

5. Finančný plán, finančná analýza a ukazovatele finančného zdravia

 • finančný plán a finančné plánovanie
 • ukazovatele rentability
 • ukazovatele aktivity
 • ukazovatele zadĺženosti
 • ukazovatele likvidity
 • ukazovatele produktivity
 • ukazovatele trhovej hodnoty

Literatúra


 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3339-5
 • SYNEK M. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-336-3
 • Scholleová H., Štamfestová P., Finance podniku – Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-9891-2
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, ISBN 80-86929-01-9
 • BREALEY R. A., Myers C.A, ALLEN F., Corporate finance, Boston: Irwin/McGrawHill, ISBN 0-07-111551-X
 • NÝVLTOVÁ R., MARINIČ P., Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3158-2
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého, Praha, Polygon, ISBN 978-80-7273-169-5
 • RŮČKOVÁ P., Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-9931-5
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2424-9
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-154-3
 • KRÁL B. a kol., Manažerské účetnictví, Management Press