Myself management (online)

Hlavným cieľom modulu je vysvetliť program zameraný na poznanie a rozvoj osobnosti. Ďalším cieľom modulu je naučiť sa rozpoznávať nové súvislosti v "súboji" s časom. Prechádzaním modulu bude možné získať užitočné poznatky o práci so stresom a o zbavovaní sa návykov. Manažéri sa naučia lepšie plánovať a úspešnejšie zavádzať zmeny, pomenovať svoje ciele a uvedomiť si svoje priority. Existujú techniky napomáhajúce lepšie riadiť svoj vlastný život a je dobré ich používať práve tak, ako používame obdobné zručnosti v pracovnej oblasti.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jana Puhalová

Anotácia


Pri dnešnom hektickom spôsobe života už nie je najväčšou úlohou vysoký výkon, ale uvedomenie si svojich priorít, možností a vzorcov správania, v ktorých žijeme. Ako to však zvládnuť? Vyštudovali sme školy, vzdelávali sa v odborných seminároch, máme za sebou pracovné skúsenosti. Väčšinou sa však nikto z nás neučil, ako efektívne žiť. Pre manažérov a manažérky, ktorí chcú pracovať na rozvoji, integrácii a harmonizácii svojej osobnosti, je dobré poznať, kam v živote smerujú, porozumieť samej sebe a naučiť sa nachádzať a využiť svoje skryté možnosti a zdroje a súčasne transformovať svoje záťažové mechanizmy.

Sylabus


1. Moja osobná pohoda

 • čo mi prináša pohodu a otázky pre riadenie vlastného života

2. Moje vnútro

 • stres a zdroj stresu u manažérov
 • zvládanie stresu

3. Môj svet a okolie

 • vnútorná rovnováha a sebareflexia
 • metódy sebarozvoja
 • základné princípy efektívneho riadenia času
 • pravidlo SMARTER
 • stanovovanie priorít a rozhodovanie
 • plánovanie

4. Moja rodina a moja práca

 • hierarchie hodnôt a Work life balance

5. Fyzická aktivita

 • udržovanie kondície

Literatúra


 • COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-241-3
 • PACOVSKÝ, Petr. Člověk a čas: time management IV. generace. Tábor: Time Expert. Cesty k osobní prosperitě (Time Expert). ISBN 80-902783-0-2
 • PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada. Psychologie pro každého. ISBN 80-247-0068-9
 • KNOBLAUCH, Jörg a Holger WÖLTJE. Time management: jak lépe plánovat a řídit svůj čas. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-1440-X
 • ALLEN, David. Mít vše hotovo: jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře. V Brně: Jan Melvil. Žádná velká věda. ISBN 978-80-903912-8-4
 • BABAUTA, Leo. Síla jednoduchosti: 6 klíčových principů efektivity, které změní váš život. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1895-5
 • BUZAN, Tony. Mentální mapování. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-200-3
 • TOMAN, Ivo. Tajemství vnitřní mluvy: úspěšná sebemanipulace. Praha: TAXUS International