Investičné rozhodovanie a dlhodobé financovanie (online)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť s princípmi a metódami dlhodobého finančného riadenia, objasniť metódy používané pri hodnotení investičných variantov, objasniť metódy a kritériá strategického finančného riadenia vrátane strategického riadenia cash-flow a likvidity firmy a metódami používanými na ich analýzu a hodnotenie.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Anotácia


Strategické finančné riadenie je jednou z rozhodujúcich oblastí riadenia firmy, ktorá stanovuje základné smery, kritériá a spôsoby dosahovania dlhodobých cieľov firmy a jej rozvoja. Jeho základnou oblasťou je rozhodovanie o budúcich investíciách. Rozhodovanie o investíciách je v podstate hľadanie odpovede na otázky „koľko, do čoho, kedy, kde a ako“ a patrí k najdôležitejším manažérskym rozhodnutiam.

Sylabus


1. Finančné plánovanie, stratégie, investície

2. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti projektov

  • Metódy hodnotenia investícií

3. Analýza faktorov ovplyvňujúcich výnosnosť investície/projektu

4. Financovanie investičných projektov

  • Rozlíšenie úverov podľa účelu

Literatúra


  • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha C. H. Beck 2010, 780 s.
  • FOTR, Jiří et al. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 318 stran.
  • KUBÍČKOVÁ D., JINDŘICHOVSKÁ I., Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C. H. Beck 2015, 352 s.
  • FOTR, J., VACÍK, E, Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2011
  • VOCHOZKA M., Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 246 s.
  • DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty! 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017.
  • ŠULÁK, M., VACÍK, E. Strategické řízení v podnicích a projektech, Praha: EUPRESS, 2005,
  • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha: C. H. Beck 2009,