Finančné riadenie podniku (online)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa so všeobecnými princípmi finančného riadenia, objasniť význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie, vysvetlenie vzťahov medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku, vysvetlenie významu reportingu a pravidelného hodnotenia výsledkov. V module vysvetlíme základné metódy riadenie cash-flow a likvidity firmy a ich význam, spolu s významom informačných tokov a uplatňovania metód finančnej analýzy.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jitka Pánková

Anotácia


Finančné riadenie predstavuje kľúčovú a ústrednú časť podnikového riadenia, ktoré má integrujúce postavenie medzi všetkými činnosťami firmy. Sú tak označované aktivity, ktoré zaisťujú maximálne efektívne financovanie z hľadiska cieľov danej firmy. Dosahovanie kladného hospodárskeho výsledku a zvyšovanie hodnoty podniku je základnou úlohou podnikateľskej činnosti. Usmerňovanie všetkých procesov, ktoré sa v podniku realizujú, môže byť iba vtedy optimálne a prispievať k naplneniu tohto cieľa, ak je založené na poznaní základných väzieb medzi reálnymi, konkrétnymi činnosťami a finančnými charakteristikami, ktoré sú nimi ovplyvňované a ktoré nakoniec ústia do výšky hospodárskeho. výsledku. Nie vždy sa však firmy nachádzajú v bode úspešného podnikania a potrebujú tak smerovať formou krízového riadenia na dosiahnutie aspoň „čiernej nuly“, aby mohli ďalej posunúť svoje aktivity smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.

Sylabus


1. Obsah a rola finančné riadenie

 • štruktúra majetku firmy
 • tvorba a rozdeľovanie výsledku hospodárenia
 • cena disponibilných finančných zdrojov

2. Finančné riadenie podniku

 • finančné účtovníctvo
 • manažérske účtovníctvo

3. Finančné výkazy

 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • likvidita a cash-flow

4. Investičné rozhodovanie

 • fáza životného cyklu investície
 • strategické manažérske účtovníctvo
 • stiuácia na trhu
 • vnútorné podmienky podniku
 • štruktúra a objem nákladov

5. Finančný plán, finančná analýza a ukazovatele finančného zdravia

 • finančný plán a finančné plánovanie
 • ukazovatele rentability
 • ukazovatele aktivity
 • ukazovatele zadlženosti
 • ukazovatele likvidity
 • ukazovatele produktivity
 • ukazovatele trhovej hodnoty

Literatúra


Povinná literatúra:

 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing 2010, ISBN 978-80-247-3339-5.
 • SYNEK M., Kislingerová E. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck 2015, 6.přepracované vydání, ISBN 978-80-7400-274-8.

Doporučená literatúra:

 • BREALEY R. A., Myers C.A, ALLEN F., Teorie a praxe firemních financí, BIZBOOKS 2014, ISBN 978-80-265-0028-5
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého, 20.vyd., Praha, Polygon 2012, ISBN 978-80-7273-169-5.
 • KRÁL B. a kol., Manažerské účetnictví, 2010, Management Press
 • DLUHOŠOVÁ D., Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress 2011, ISBN: 978-80-86929-68-2
 • RŮČKOVÁ P., Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, Grada Publishing 2015, ISBN 978-80-247-9931-5
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing 2017, ISBN 978-80-271-0413-0.
 • SCHOLLEOVÁ H., ŠTAMFESTOVÁ P., Finance podniku – Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada Publishing 2015, ISBN 978-80-247-5544-1
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck 2009, ISBN 978-80-7400-154-3.
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, 2011, ISBN 978-80-86929-71-2