Faktory ovplyvňujúce personálne riadenie v organizácii

Cieľom modulu je zoznámenie sa s vonkajšími a vnútornými podmienkami personálneho riadenia v organizácii, s organizačnou kultúrou, organizačnou klímou a identifikáciou pracovníkov s organizáciou a prácou vo vzťahu k personálnemu riadeniu, so špecifikami medzinárodného personálneho riadenia, s personálnou stratégiou a politikou a personálnym plánovaním v organizácii.

Garant a lektor študijního modulu

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Anotácia

V praxi je personálne riadenie závislé na vonkajšom prostredí, musí vychádzať z vnútorných podmienok a z aktuálnej situácie organizácie. Vonkajšie podmienky sa menia, mnohé pôsobia na organizácie rozdielne, najmä v závislosti na vnútorných podmienkach. Vonkajšie podmienky nemôžu organizácie vo veľkej miere ovplyvniť. Vnútorné podmienky personálneho riadenia môžu organizácie v určitej miere usmerňovať, podobu personálneho riadenia v organizácii ovplyvňuje politika v personálnej oblasti (v najširšom zmysle politika riadenia ľudí), ktorú organizácia uplatňuje.

Sylabus

1. Podmienky personálneho riadenia v organizácii

 • vnútorné
 • vonkajšie

2. Organizácia práce

 • organizačná kultúra
 • organizačná klíma
 • identifikácia pracovníkov

3. Personalistika

 • personálne stratégie
 • personálna politika
 • personálne plánovanie

Literatúra

 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1407-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2497-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3269-5.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-169-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7179-893-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 80-7179-468-6.
 • FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, ISBN 80-7226-515-6.
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde, ISBN 80-86131-57-2.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-168-3.
 • LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. A KOL. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing, ISBN 80-247-0648-2.
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, ISBN 80-246-0448-5.
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3058-5.