Obsazování pracovních míst a uvolňování zaměstnanců

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s metodami, postupy a zásadami správného získávání, výběru, přijímání, adaptace a propouštění zaměstnanců.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Bc. Vlasta Váchová

Anotace

Získávání a výběr zaměstnanců zahrnuje personální činnosti počínající stanovením požadavků na obsazované pracovní místo – tj. především vymezením úkolů pracovního místa, pravomocí a odpovědností, rozsahu a úrovně požadovaných znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců, přes rozhodnutí o způsobech získání nových zaměstnanců, až po přípravu a průběh realizace výběrového řízení.

Sylabus

1. Analýza pracovního místa

 • východiska
 • personální plánování

2. Požadované kompetence

 • interpersonální aktivity
 • informační aktivity
 • rozhodovací aktivity

3. Získávání nových zaměstnanců

 • metody výběru
 • výběrový pohovor
 • proces přijímání
 • adaptační proces

4. Uvolňování zaměstnanců

 • outplacement
 • důležité dokumenty při propouštění

Literatura

 • Armstrong, M., Taylor, S., Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy, Grada Publishing, Praha, ISBN 978-80-247-5258-7.
 • Urban, J., Stýblo, J., Vysokajová, M., Meritum Personalistika, Wolters Kluwer, Praha, ISBN 978-80-7357-429-1.
 • Dvořáková. Z. a kol., Řízení lidských zdrojů, C.H.Beck, Praha,ISBN 978-80-7400-347-9.
 • Kociánová, R., Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing, Praha, ISBN 978-80-247-2497-3.
 • Urban, J., Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada, Praha
 • Urban, J., 10 nejdražších manažerských chyb, Grada, Praha
 • Koubek, J., Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky, Management Press, Praha ISBN 978-80-7261-168-3.
 • Urban, J., Výkladový slovník řízení lidských zdrojů, ASPI, Praha, ISBN 80-7357-019-X.
 • Hroník, F., Poznejte své zaměstnance, Era, Brno, ISBN 80-86517-20-9.
 • Hroník, F., Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, podrobný průvodce výběrovým řízením, Computer Press, Praha, ISBN 80-7226-161-4.
 • Hroník, F., Jak se nespálit podruhé, strategie a praxe výběrového řízení, Motiv Press, Brno, ISBN 978-80-254-0698-4.