BBA Marketingová komunikácia (Praha)

Cieľom tohto modulu je predovšetkým príprava študentov pre prax v odbore. Predpokladom je, že sa študenti budú venovať samoštúdiu teórie v rozsahu naznačenom počas seminára a podľa otázok k záverečnej skúške. V písomných prácach (tj v postupovej práci av záverečnej práci) bude hľadené predovšetkým na schopnosť samostatne pracovať s nadobudnutými teoretickými znalosťami.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Dagmar Krhůtková

Anotácia


Marketing sa v súčasnosti teší veľkej popularite. Stále viac ľudí tento odbor preferuje už pri štúdiu, prípadne doň prichádza z iných oblastí. Tento trend je pre nás na jednej strane pozitívny – dnešné firmy už chápu význam marketingu a nestavajú sa voči nám tak odmietavo, ako tomu bolo predtým. Na druhej strane nám popularita nášho odboru môže spôsobovať aj isté problémy, ktoré sa musíme naučiť riešiť.

Sylabus


 • marketingové a komerčné komunikácie
 • formy komerčných komunikácií
 • reklama
 • priamy marketing
 • PR
 • sponzoring
 • on-line komunikácia

Literatúra


 • KOTLER, P.: Marketing management, Grada, Praha
 • LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha ISBN 80-213-1011-1
 • BEDNÁŘ V.: Marketing na sociálních sítích, Brno: Computer Press, a.s., ISBN: 978-80-251-3320-0.
 • BÁRTA, Vl.; PÁTÍK, L.; POSTLER, M.: Retail Marketing, Praha: Management Press, ISBN: 978-80-7261-167-6.
 • KOMÁROKVÁ R., RYMEŠ M., VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie trhu, Grada