Marketingová argumentácia (Praha)

Tento modul si kladie za cieľ zoznámiť poslucháčov so základnými princípmi strategického marketingového myslenia, marketingových stratégií a využitia marketingovej argumentácie v praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Pavel Hacker

Anotácia


Argument je dôkaz, dôvod alebo doklad, že nejaké tvrdenie je pravdivé alebo naopak nepravdivé, že platí alebo neplatí. Marketingovou argumentáciou je myslené prakticky všetko, čo pri propagácii nejakého produktu alebo služby robíte. Vychádza vždy zo zvolenej marketingovej stratégie a treba ju prispôsobiť času, prostrediu, situácii a publiku. Každá argumentácia by mala byť stručná – jasná – zapamätateľná a musíme mať vždy jasno čo, komu, kde a akým spôsobom chceme oznamovať.

Sylabus


1. marketingová argumentácia

 • argumentácia
 • námietka
 • strategický spôsob premýšľania

2. základné analýzy

 • SWOT
 • Porterova analýza 5 síl
 • PEST analýza

3. strategické prístupy

 • podľa Ansoffa
 • podľa Kotlera
 • podľa Portera

Literatúra


 • KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, ISBN: 978-80-247-4150-5.
 • KOTLER, P.; KOTLER, M. 8 strategií růstu. Praha: Albatros. ISBN: 978-80-265-0076-6
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing, Strategie a trendy. 2. rozšíření vyd. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-4670-8
 • KLAPETEK, M. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, ISBN: 978-80-247-2652-6