Marketing produktu a značky (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť študentov so základnými konceptmi týkajúcimi sa marketingu produktu a značky. Budú schopní rozoznať rôzne úrovne a klasifikácie produktu, ktoré majú vplyv na marketingový mix, a zoznámia sa s možnosťami produktových stratégií. Získajú tiež informácie o špecifických rysoch a odlišnostiach spotrebných a priemyselných trhov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Anotácia


Každá firma ponúka určitý produkt, zatiaľ čo značky sa predovšetkým na dnešných turbulentných trhoch stávajú kľúčovým elementom ich diferenciácie. Osvojenie si základov marketingu produktov a značiek môže byť preto pre prežitie na trhu kľúčovým. Tento modul sa zameriava na charakteristiky a klasifikáciu produktov a náčrt možných produktových stratégií. Na túto časť potom nadväzuje objasnenie konceptov a stratégií týkajúcich sa riadenia značky. Súčasťou modulu je aj marketingový výskum a testovanie nových výrobkov.

Sylabus


1. produkt

 • charakteristika
 • klasifikácia
 • priemyselné výrobky a tovar

2. odlišnosti priemyselných a spotrebných trhov

 • význam nákupu
 • funkcie kúpnych zmlúv
 • množstvo zákazníkov

3. značka

 • identita
 • hodnota
 • stratégie riadenia značky

4. testy

 • individuálneho výrobku
 • trhové testy
 • výrobkové testy

Literatúra


 • CHERNATONY, L.: Značka: Od vize k vyšším ziskům, Brno, Computer Press
 • KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J. a G. ARMSTRONG: Moderní marketing, Praha: GRADA, Kapitola 5: Produktová strategie a použití značek.
 • PŘIBOVÁ, M., George Tesar a kolektiv: Strategické řízení značky, případové studie. PROFESSIONAL PUBLISHING
 • KAPFERER, J-N.: The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. London and Sterling: Kogan Page Limited
 • HOLT, D.B.: How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. Boston: Harvard Business School Publishing,
 • URBÁNEK, T. Marketing. Praha: Alfa nakladatelství, ISBN 978-80-87197- 17-2¨
 • ŠEBESTA, K. Jak vytvořit atraktivní obchodní značku firmy. Praha Nakladatelství NZB , ISBN 978-80-042-72-73.
 • KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80- 247-1545-7.
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada publishing, ISBN 978-80-247-5037-8.