Základy marketingu

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s marketingom, jeho podstatou a jednotlivými nástrojmi (marketingový mix), marketingovými stratégiami uplatňovanými v praxi.

Garant a lektor študijného modulu

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotácia

Tento modul zahŕňa základnú terminológiu marketingu, jej zakotvenie v ekonomických vedách, s teoretickými aspektmi marketingovej analýzy, plánovania, realizácie a kontroly. Pozornosť je venovaná SWOT analýze. Obsahom modulu je marketingový mix ako nástroj marketingu s charakteristikou jeho jednotlivých prvkov (5P). Osobitná pozornosť je venovaná značke a jej úlohe v marketingu vrátane rozdielu „značka“ a „brand“. Vyústením modulu sú marketingové stratégie s praktickými príkladmi.

Sylabus

1. Charakteristiky marketingu

 • vzťah k zákazníkovi
 • názor na zisk a konkurenciu
 • pracovníci

2. Marketingový mix

 • produkt
 • cena
 • distribúcia
 • propagácia

3. SWOT analýza

 • silné stránky
 • slabé stránky

Literatúra

 • JAKUBÍKOVÁ, D: Strategický marketing, Grada Publishing, ISBN: 978-80-247-2690-8
 • KOTLER, P. — KELLER, K L.: Marketing management. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4150-5.
 • KOTLER, P. — NOVÝ, V. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-1545-2.
 • BÁRTA, Vl., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha, ISBN: 978-80-7261-167-6, (kap.: 2)
 • MACHKOVÁ, H. : Mezinárodní marketing, Grada Publishing, ISBN: 978-80-247-2986-2