Public Relations

Cieľom tohto modulu je zoznámiť účastníkov seminára so základným pojmovým aparátom odboru, základnými nástrojmi a strategickým prístupom pre formuláciu public relations plánov.

Garant a lektor študijného modulu

Ing. Mgr. Luďka Raimondová

Anotácia

Modul je členený do dvoch základných časti. Prvá, úvodná časť, prináša charakteristiku odboru, uvádza základné historické míľniky PR a dotýka sa základných etických otázok. Uvádza tiež vzťah k súvisiacim disciplínam, ako je marketing a marketingová komunikácia. V druhej časti sa zameriava na profesijné štandardy procesov vedúcich k profesionálnemu nastaveniu strategického plánu. Súčasťou sylabu sú aj opisy základných PR nástrojov a metód. V závere sylabu sú uvedené základné prístupy k hodnoteniu jednotlivých nástrojov.

Sylabus

1. Public relations

 • nástroje
 • členenie
 • prístupy

2. Plány

 • analýza/audit
 • ciele
 • cieľové skupiny
 • stratégia a taktika
 • systém

3. Interná  komunikácia

 • vydávanie firemných materiálov
 • management
 • sponzoring

Literatúra

 • HEJLOVÁ, D. Public relations. Praha: Grada Publishing,
 • KOPECKÝ, L. Public relations. Dějiny – teorie – praxe. Praha: Grada Publishing