Marketingový výskum

Cieľom je oboznámiť sa s metódami a postupmi marketingového výskumu trhu ako nástroja marketingu. Jednotlivé metódy sú aplikované na konkrétne typy výskumov.

Garant a lektor študijného modulu

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotácia

Východiskovým zameraním kurzu je zoznámiť poslucháčov so zásadami výskumu trhu a možnosťami jeho uplatnenie ako nástroja marketingu. Obsah predmetu je zameraný na podstatu výskumu trhu, jednotlivé druhy výskumu trhu a konkrétne metódy. Cieľom je naučiť poslucháčov na základe marketingovej segmentácie trhu a stanovenie cieľov výskumu, zvoliť vhodný druh výskumu trhu a uplatniť metódy.

Sylabus

1. Marketingová segmentácia trhu

 • modely segmentačných postupov
 • spotrebné a nákupné chovanie
 • faktorová analýza

2. Chovanie spotrebiteľa

 • analýza chovania človeka
 • vplyvy na správanie
 • čiarový kód

3. Meranie lojality

 • dimenzie vnímania značiek
 • metódy pre meranie
 • segmentácia trhu

Literatúra

 • BÁRTOVÁ, H., BÁRTA, Vl., KOUDELKA, J.: Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum), Oeconomica, VŠE, Praha, ISBN: 978-80-245-1275-4,
 • BÁRTA, Vl., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha, ISBN: 978-80-7261-167-6 (kap.: 3)
 • VYSEKALOVÁ, J.: Chování zákazníka, Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“, Grada, Praha, ISBN 978-80-247-3528-3
 • BÁRTA, Vl. BÁRTOVÁ, H.: Homo spotřebitel, Praha, Oeconomica, Praha, ISBN 978 – 80-245-1558-8