Podmienky ochrany osobných údajov

Business Institut EDU a.s.
IČ: 28873017, DIČ: CZ 28873017,
so sídlom Kodaňská 558/25,
101 00 Praha 10, Vršovice,
spoločnost zapísaná v obchodnom registri vedená Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka 15183,
(ďalej len „Institut“)

Odoslaním Kontaktného formulára alebo Prihlášky, návštevník webovej stránky www.businessinstitut.sk (ďalej len „návštevník“) potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré týmto bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje. Bez takého súhlasu nemôže dôjsť k odoslaniu Kontaktného formuláru alebo Prihlášky.

Osobné údaje sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „Nariadenie“).

Pri odoslaní Kontaktného formulára sú vyžadované tieto osobné údaje: emailová adresa. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie otázky zákazníka. Institut je oprávnený uchovávať kontaktné údaje po dobu desiatich rokov odo dňa udelenia súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov. Institut je oprávnený zasielať návštevníkovi komerčné oznámenia týkajúce sa iba činnosti Institutu. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho formulára uvedeného v emaily. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

Pri odoslaní Prihlášky sú vyžadované tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. S prihláškou môže návštevník zaslať aj dokumenty týkajúce sa štúdia (doklad o poslednom dosiahnutom vzdelaní, uznanie vzdelania absolvovaného v zahraničí, vyhlásenie o praxi). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie prihlášky a komunikácia smerujúca k  uzatvoreniu Zmluvy o štúdiu. Institut je oprávnený uchovávať kontaktné údaje po dobu desiatich rokov odo dňa udelenia súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov. Institut je oprávnený zasielať návštevníkovi komerčné oznámenia týkajúce sa iba činnosti Institutu. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho formulára uvedeného v emailu. Po jeho uplynutí budú údaje vymazané.

Institut sa zaväzuje, že neodovzdá osobné údaje tretej strane za účelom zasielania akýchkoľvek obchodných oznámení.

Návštevník má právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Súčasne zákazník môže požadovať: prístup k osobným údajom, opravu, resp. doplnenie, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, alebo namietať, alebo požiadať aby už naďalej nebol predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či podobnými účinkami, zahŕňajúc i profilovanie.

Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.

Zaškrtnutím súhlasu zákazník potvrdzuje, že si tieto Podmienky ochrany osobných údajov riadne prečítal, že im plne rozumie a vyjadruje s nimi v celom rozsahu súhlas.

Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia Nariadením a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 12. 2019.