Zmenkové a šekové právo

Cieľom tohto modulu je poskytnúť poslucháčom aspoň všeobecné informácie o téme, ktoré bude podrobne vysvetlené a prebrané, nielen z teoretického, ale aj praktického hľadiska na prednáškach. Je len akýmsi úvodom do problematiky zmeniek a zmenkového práva vôbec, ktoré je ťažiskom a hlavným zameraním výučby, preto nemôže byť plnohodnotnou učebnou pomôckou. Pretože zmenky sú jedným z druhov cenných papierov, a to nie druhom zanedbateľným, je potrebná určitá orientácia, ale aj znalosti samotných cenných papierov. Jedine tak môže poslucháč lepšie pochopiť zložitosť a náročnosť právnej úpravy zmenkového práva, a tým aj zmeniek vlastných i cudzích, úskalia pri ich vydávaní, prevodoch a ďalších zvláštnostiach spojených pri ich nakladaní a obehu.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Anotácia


Právo cenných papírů je vedle obchodních závazků, práva obchodních společností a soutěžního práva dalším větším celkem v rámci obchodního práva. Do jisté míry se úprava cenných papírů prolíná s dalšími zmíněnými celky (tak např. v případě akciového práva, v případě některých obligačních cenných papírů apod.), nicméně i vzhledem k poměrně obsáhlému souboru speciálních pramenů jde o relativně rozsáhlou samostatnou oblast úpravy. Jedná se přitom jak o vztahy ryze podnikatelské, příp. podnikatelsko-investorské, tak o vztahy, které mají širší dopad a nejsou uzavřeny dokonce ani pro spotřebitele. Celkově jde o poměrně nehomogenní souhrn právních norem, které bude nutno pro účely modulu vnitřně strukturovat a systemizovat.

Sylabus


 • Cenné papiere
 • Zmenky
 • Funkcie a druhy zmeniek
 • Náležitosti zmenky
 • Prijatie, splatnosť a platenie zmeniek
 • Nesplatenie zmenky
 • Šeky

Literatúra


 • CHALUPA, R. Základy směnečného práva. 2. vydání: Praha: Linde 2008
 • KOVAŘÍK, Z. Směnka a šek v České republice. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011
 • KOVAŘÍK, Z. Směnka jako zajištění. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009
 • KOTÁSEK, J. Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013
 • URFUS, V. Zdomácnění směnečného práva v českých zemích a počátky novodobého práva obchodního: 1. vydání. Praha: ČSAV, 1959
 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zák. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů