Získavanie, výber a adaptácia pracovníkov, identifikácia kompetencií a metódy analýzy pracovných miest (online)

Cieľom modulu je oboznámiť sa s tradičnými i aktuálne využívanými metódami analýzy pracovných miest, získavanie, výberu a adaptácie pracovníkov a tiež s metódami identifikácie kompetencií. Študenti sú hlbšie oboznámení s kompetenčnými modelmi, teda identifikáciou kompetencií, kľúčovými i manažérskymi kompetenciami.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotácia


Všimnime si, že termíny personálnej práce, personalistika, personálne administratíva (správa), personálne riadenie či riadenie ľudských zdrojov, ktoré bývajú často považované za synonymá, nimi v skutočnosti nie sú. Termíny personálnej práce či personalistika sa zvyčajne používajú ako najvšeobecnejšie označenie pre túto oblasť riadenia organizácie, bez ohľadu na to, o akú koncepciu, o aký systém či o akú vývojovú fázu tohto konania ide. Termíny personálne administratíva (správa), personálne riadenie a riadenie ľudských zdrojov potom označujú jednotlivé vývojové fázy či koncepcie personálnej práce a jej postavenie v hierarchii riadenia organizácie.

Sylabus


 • riadenie ľudských zdrojov
 • filozofia získavania pracovníkov
 • získavanie z vnútorného trhu práce
 • získavanie z vonkajšieho trhu práce
 • metódy získavania
 • hodnotenie efektívnosti metód získavania
 • výber zamestnancov
 • hodnotenie materiálov uchádzačov o zamestnanie
 • hodnotenia žiadosti o zamestnanie
 • hodnotenie životopisu
 • osobné dotazník
 • testovanie
 • assessment centier
 • výberový rozhovor
 • adaptácia zákazníkov
 • orientačný program
 • postup pre riadenie adaptácie nového zamestnanca
 • personálny marketing
 • kompetencie, kompetenčné modely

Literatura


 • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2007.
 • Dvořáková, Z.: Management lidských zdrojů. C. H. Beck, Praha, 2007.
 • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press, Praha, 2003.
 • Kociánová, R.: Personální řízení. Východiska a vývoj. Grada Publishing, Praha, 2012.
 • Ulrich, D.: Mistrovské řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2009.
 • Koubek, J. ABC praktické personalistiky. 1. vydání. Linde, Praha, 2000. ISBN 80-86131-25-4
 • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovejší trendy a postupy. 10. vydání. Garda Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3
 • Kamp, D.: Manažer 21. století. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 2000. ISBN 80-247-0005-0.
 • Koubek, J.: Řízení pracovního výkonu. 1. vydání. Management Press, Praha, 2004. ISBN 80-7261-116-X
 • Walker, A. J. aj.: Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie. 1. vydání. Grada Publishing, Praha, 2003. ISBN 80-247-0449-8
 • Dvořáková, Z. a kol.: Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. C.H. Beck, Praha, 2004. ISBN 80-7179-468-6