Záväzkové vzťahy

Cieľom modulu je poskytnúť základný náhľad na problematiku obchodno záväzkových vzťahov. Hlavný dôraz je kladený na všeobecnú časť záväzkových vzťahov, ktorá obsahuje všeobecné vymedzenie platné pre väčšinu obchodno záväzkových vzťahov. Dôraz je kladený predovšetkým na vznik a zánik obchodno záväzkových vzťahov, zabezpečenie a premlčanie práv z obchodno záväzkových vzťahov.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotácia


Záväzky sú s účinnosťou od 1. 1. 2014 upravené v jednom právnom predpise, a to v zákone č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „NOZ“). Je tak zrušená dvojkoľajnosť záväzkového práva, kedy záväzky boli upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v zákone č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Do sústavy jednotlivých zmluvných typov NOZ takisto boli zaradené aj tie, ktoré stáli mimo občiansky i obchodný zákonník (napr. Poistná zmluva).

Sylabus


1. Delenie obchodno záväzkových vzťahov

 • relatívne
 • typové
 • fakultatívne

2. Právna úprava podľa NOZ

 • právne jednanie
 • ochrana tretích osôb
 • úhrada škôd
 • uzavretie zmluvy

3. Kúpa

 • práva a povinnosti strán
 • spôsob a doba dodania tovaru
 • zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru
 • vedľajšie dojednania
 • vymedzenie zmluvy kúpnej a zmluvy o dielo

Literatúra


 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • HULMÁK, M. Občanský zákoník: komentář. V, Závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054). V Praze: C. H. Beck, ISBN: 978-80-7400-535-0.
 • ONDRĚJ J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, Aleš Čeněk
 • ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C.H. Beck, ISBN 978-80-7400-354-7.