Záväzkové právne vzťahy v oblasti nehnuteľností (online)

Modul sa venuje záväzkovým právnym vzťahom týkajúcim sa nehnuteľností. Jeho cieľom je poskytnutie prehľadu v problematike záväzkového práva, ktoré predstavuje jadro všetkých dispozícií s realitami. Pretože neznalosť práva neospravedlňuje, je aspoň základný právny rozhľad v tejto oblasti v dnešnej dobe nutnosťou.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA


Anotácia


Modul je zameraný na záväzkové právne vzťahy. Prvá časť modulu slúži na získanie všeobecného prehľadu v terminológii, systéme záväzkového práva a možných spôsoboch vzniku záväzku. Ďalej je pozornosť venovaná pojmu zmluva a jej dojednávaniu. V závere modulu sú podrobne priblížené jednotlivé vybrané zmluvné typy, teda rezervačná zmluva, nájomná zmluva a kúpna zmluva.

Sylabus


1. Všeobecná teória záväzkových práv, spôsoby vzniku záväzkov

  • základná terminológia a spôsoby vzniku záväzku

2. Zmluva a kontraktačný proces

  • zmluva, kontrakčný proces

3. Rezervačná zmluva

  • podstata rezervačnej zmluvy

4. Nájomná zmluva

  • podstata kúpnej zmluvy

5. Kúpna zmluva

  • podstata nájomnej zmluvy

Literatúra


  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
  • KŘEČEK, S. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Praha: Leges, 272 s. 978-80-87576-99-1
  • RYŠÁVKOVÁ, V.Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Praha: Grada, 304 s. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5157-3
  • ELIÁŠ, K.Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 315 s. ISBN 978-80-7478-013