Základy účtovníctva (Praha)

Cieľom modulu je objasniť študentom princípy vedenia účtovníctva, ukázať účtovníctvo ako systém zobrazujúci verný obraz o ekonomickej činnosti a výsledkoch podniku.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotácia


Účtovníctvo patrí k základným nástrojom slúžiacim pre ekonomickú orientáciu podnikateľského subjektu. Dáva potrebné informácie k hodnoteniu ekonomickej efektívnosti celého procesu. V snahe prispieť k poznaniu účtovnej problematiky je nutné plnohodnotne študovať obsah tohto kurzu.

Sylabus


1. Finančné útovníctvo

 • základné funkcie
 • spôsoby vykazovania výsledkov
 • požiadavky na účtovníctvo

2. Základné princípy účtovníctva

 • smerné účtová osnova
 • účtovné doklady
 • opravy účtovných záznamov

3. Účtovná závierka

 • rozvaha
 • výkaz zisku a strát
 • príloha
 • cash flow

Literatúra


 • HINKE, J., BÁRKOVÁ, J. Účetnictví I. Praha: Grada publishing, 144 s. ISBN 978-80-247-3953-3.
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon. 440 s. 978-80-7273-156-5.
 • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • STROUHAL, J., ŽIDLICKÁ, R. Účetnictví: Velká kniha příkladů. Brno: Computer press, ISBN 978-80-251-1515-2.
 • LARRY, L. The power of accounting: what the numbers mean and how to use them. NY: Routledge, ISBN 978-0-415-88431-0.