Základy managementu (online)

Cieľom tohto modulu je teoreticky a prakticky zasvätiť študentov do súčasného manažérskeho myslenia a konania v kontexte relevantných manažérskych funkcií. Študenti si osvoja princípy a vybrané nástroje a techniky základných manažérskych činností v súlade so súčasnými praktickými poznatkami pri zabezpečovaní manažérskych procesov.

Garant a lektor študijného modulu


doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Anotácia


Základ managementu sa zaoberá vývojom teórie a praxe riadenia, vysvetľuje pojem management, funkcie riadenia, náhľad na ďalšie smery managementu. Sú tu uvedené prístupy a názory na danú problematiku. Na poznatky získané v danom module (programu) nadväzujú ďalšie moduly, ktoré umožňujú zoznámiť sa podrobnejšie s jednotlivými sférami podnikového riadenia a fungovaním podniku ako takého.

Sylabus


1. Manažérské funkcie

 • plánovanie
 • rozhodovanie
 • organizovanie

2. Koncepcia uspokojovania potrieb

 • Maslowova teória potrieb
 • Herzbergova teória dvoch faktorov
 • McGregorova teória X aY

3. Štýly riadenia

 • autoritatívny
 • benevolentný
 • konzultatívny
 • participatívny

Literatúra


 • VEBER, J.: Management. Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Management Press. ISBN 798-80-7261-200-0
 • MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., a kol., Management, Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, ISBN 978-80-7380-230-1
 • ROBBINS, S., & Coulter, M. Management. Praha: Grada Publishing
 • SCHERMERHORN, J. R.Introduction to management. John Wiley & Sons.
 • MINTZBERG, H. Managing. Berrett-Koehler Publishers