Základné prvky a princípy cestovného ruchu (Praha)

Cieľom modulu je predstaviť základnú terminológiu, zoznámiť sa so základnými pojmami v oblasti cestovného ruchu, objasniť podstatu a význam cestovného ruchu v spoločnosti s väzbou na ekonomiku a predstaviť súčasné výzvy cestovného ruchu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Anotácia


Modul je venovaný väzbe cestovného ruchu na ekonomiku jednotlivých krajín a jeho významu z hľadiska sociálno-ekonomického rozvoja. Predstavené sú jednotlivé typy a formy cestovného ruchu, motívy zákazníkov cestovného ruchu a ich kategórie. Neoddeliteľnou súčasťou modulu je zoznámenie s aktuálnymi tendenciami rozvoja cestovného ruchu so zameraním na meniace sa politické, ekonomické a sociálne prostredie i kultúrne hodnoty jednotlivých zákazníkov CR. Súčasťou modulu je aj zhodnotenie základných predpokladov jednotlivých regiónov pre rozvoj cestovného ruchu a predstavenie hlavných trendov lokalizácie tohto odvetvia.

Sylabus


1. Úvod do cestovného ruchu

 • vývoj cestovného ruchu

2. Základné prístupy k vymedzeniu cestovného ruchu

 • prístupy k vymedzeniu cestovného ruchu a ich spoločné znaky, formy cestovného ruchu

3. Predpoklady a podmienky rozvoj cestovného ruchu

 • makroprostredie a mikroprostredie, geografia cestovného ruchu

4. Špecifiká služieb cestovného ruchu

 • charakteristiky špecifické pre CR

5. Inštitúcia cestovného ruchu

 • vplyv rôznych typov organizácií na cestovný ruch

6. Udržateľný cestovný ruch

 • cestovný ruch a jeho udržateľnosť

7. Aktuálne vývojové tendencie v oblasti CR

 • tendencia vývoja v CR

Literatúra


 • Hamarnehová, I. Geografie cestovního ruchu – Evropa. Praha: Aleš Čeněk, s.r.o. 272 s.
 • Horner, S., Swarbrooke, J., Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Grada, Praha. Kap. 3, 4 a 7
 • ČSÚ – aktuální data o vývoji CR
 • Foret, M., Foretová, V.: Jak rozvíjet cestoví ruch. Praha.
 • Goeldner, Ch. a kol.: Cestovní ruch – Principy, příklady, trendy. Bizbooks.
 • Hamarneh, I.: Mezinárodní cestovní ruch, Univerzita J.A. Komenského Praha.
 • Indrová, J.: Cestovní ruch, VŠE Praha.
 • Atlas cestovního ruchu České republiky. MU Brno.
 • Lochmannová, A.: Cestovní ruch. Computer Media.
 • MMR: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020. Dostupné na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1)
 • Ruda, A., Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji. In: Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno.
 • Palatková, M.: Mezinárodní cestovní ruch. Grada.
 • Pásková, M., Zelenka, J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • Pásková, M., Zelenka, J. Vlivy cestovního ruchu na přírodní a socio-kulturní prostředí. SWOT analýza. Masový a individuální cestovní ruch. Praha. Dostupné na http://ucr.uhk.cz/documents/Vlivy_CR_na_prirodni_socio_kulturni_prostredi_Uvod/text/vlivytext.pdf