Vzdelávanie, osobný rozvoj a riadenie kariéry pracovníkov (online)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť účastníkov s možnosťami systémov vzdelávania a kariérneho rozvoja zamestnancov a naučiť ich využívať tieto systémy ako efektívne nástroje pre zvyšovanie výkonu organizácie.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotácia


Pre systém vzdelávania a kariérny rozvoj pracovníkov je kľúčové zapojenie kvalitných nástrojov na zvýšenie efektivity organizácií. Samotná kariéra má dynamický vývoj a pracovník je kariérne rozvíjaný horizontálnym či vertikálnym smerom. Záleží vždy na osobných cieľoch jednotlivca, akým smerom sa bude kariéra upínať. Existujú však aj určité riziká spojené so stratou pracovníka a z tohto dôvodu je nutná príprava následníkov organizácií.

Sylabus


1. Systém vzdelávania a osobného rozvoja pracovníkov v organizácii, učiaca sa organizácia, riadenie znalostí

 • platné ciele systému vzdelávania a samoučiaci sa organizácie
 • efektivita systému vzdelávania

2. Aktivity v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja pracovníkov

 • metódy vzdelávania a ich typy
 • vyhodnocovanie efektivity rozvojových aktivít

3. Dynamika kariéry

 • dynamika kariérneho rozvoja

4. Vertikálne a horizontálne kariéra pracovníkov

 • typy rozvoja kariéry pracovníka

5. Politika riadenie kariéry pracovníkov

 • podstata riadenie kariéry

6. Plánovanie následníctva

 • podstata plánovanie následníctva
 • činnosti prípravy následníkov

7. Talent management

 • pojem talent management
 • aktivity talent managementu

Literatura


 • BARTOŇKOVÁ, H.: Firemní vzdělávání. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2914-5
 • HRONÍK, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Grada Publishing. ISBN
  978-80-247-1457-8
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Grada. ISBN 97-8802-475-258-7
 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-1407-3
 • CRAIG, R.: The ASTD Training and Development Handbook: A Guide to Human Resource Development. McGraw-Hill
 • FOLWARCZNÁ, I.: Rozvoj a vzdělávání manažerů. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3067-7
 • KOCIANOVÁ, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-033-3
 • NOE R. A.: Employee Training & Development. McGraw-Hill/Irwin. ISBN 978-0078029219
 • NOE, R. A.: Human Resources Management. Irwin
 • PLAMÍNEK, J.: Vzdělávání dospělých. Grada Publishing
 • ULRICH, D. Nová éra řízení lidských zdrojů. Grada, ISBN 97-8802-475-090-3
 • URBAN, J.: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. Grada ISBN 978-80-247-2465-2
 • URBAN, J.: 10 nejdražších manažerských chyb.
  ISBN 978-80-247-3176-6
 • WROBLOWSKÁ, Z. Lidské zdroje v produktovém managementu. Professional Publishing. ISBN 97-8807-431-162-8