Výkonnosť a hodnotenie (Praha)

Zoznámiť študentov so základnými poznatkami PMS. Budúci rast ekonomiky vyžaduje vyššie kvantitatívne aj kvalitatívne nároky na pracovné sily. Nie náhodou preto firmy zavádzajú rôzne systémy riadenia a hodnotenia výkonnosti nazývané s obľubou v globálnom meradle Performance Management Systems. Cieľom je docieľovanie ich rozvoja prostredníctvom výnimočnosti (excelencia) a jedinečnej výkonnosti.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotácia


Za hlavné ciele hodnotenia výkonnosti zamestnancov sa v podnikovej praxi spravidla považuje systematická podpora jej rozvoja a zvyšovania motivovanosti a morálky. Zvolený prístup cez rôzne formy realizácie vychádza z úsilia čo najpresnejšie popísať a zhodnotiť silné a slabé stránky zamestnanca a určiť priority jeho ďalšieho rozvoja. Pre dosiahnutie cieľov spoločnosti je dôležité čo možno najobjektívnejšie zhodnotenie a odmeňovanie efektivity pracovného správania a jednania zamestnanca. Predpokladom toho je jednoznačná klasifikácia pracovných pozícií a definícia rolí a očakávaní, vrátane ich prínosu pre výkonnosť firmy.

Sylabus


1. Výstupy hodnotenia

 • systém hodnotenia a výstupy hodnotenia

2. Odmeňovanie

 • odmena za výkon, výkonnostné príplatky a väzba hodnotenia výkonnosti na odmeňovanie
 • fixné a variabilné zložky mzdy
 • Balanced Score Card, odmeňovanie variabilných zamestnancov a stimuly hmotnej zainteresovanosti

3. Metódy hodnotenia

 • metódy hodnotenia výkonnosti
 • metódy hodnotenia podľa stanovených cieľov
 • metóda hodnotenia výkonnosti na základe plnenia noriem
 • metóda voľného popisu
 • metóda hodnotenia na základe kritických prípadov
 • metóda hodnotenia pomocou stupnice
 • BARS

4. Plány a rozvoja a pracovnej kariéry

 • plán osobného rozvoja a rozvoj kvalifikácie

5. Menej tradičné metódy informovania zamestnancov

 • portály pre zamestnancov a prínosy informačných riešení

6. Prediktívna úvaha

 • dôvody zlyhávania systémov odmeňovania a problémy hodnotenia výkonnosti

7. Kompetencie a kompetenčné modely

 • konštrukcia kompetencie
 • špecifikácia zdrojov
 • štruktúra kompetencie
 • úrovne kompetencií
 • hodnotenie kompetencií
 • proces hodnotenia kompetencií
 • väzby na systém odmeňovania

Literatúra


 • HRONÍK, F: Jak se nespálit podruhé, Motiv press
 • VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele. Jak zákazníci nakupují. Grada Publishing, Praha. ISBN 80-247-0393-9
 • FORET, M.: Marketing. MasarykovauniverzitavBrně, Brno. ISBN 80-210-3500-5
 • FORET, M: Marketingovákomunikace. Masarykova univerzita, Brno. ISBN 80-210-1681-7
 • FORET, M: Marketingovýprůzkum: poznávámesvojezákazníky. Computer Press, Brno. ISBN 978-80-251-2183-2
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. GradaPublishing,Praha. ISBN 80-247-0513-3
 • KOTLER, P.: Marketing od A do Z: Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Management Press, Praha. ISBN 80-7261-082-1