Vyjednávanie v praxi (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť sa so základnými a efektívnymi komunikačnými systémami a metódami vyjednávania. Osobitná pozornosť je venovaná ich výhodám, aj obmedzením a ďalej potom autorsky originálne vyjednávaciu metóde PIN.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Anotácie


V praxi sa môžeme stretávať s rôznymi vplyvmi a ťažkosťami, ako na strane vypovedajúceho, tak na strane poslucháča, ktoré pôsobia v komunikácii rušivo. Za mnohé pre ilustráciu zmienime napr. Vnášanie napätia a emócií do rozhovoru, prejavy agresivity, neustále chválení a komplimenty, neochota niečo počuť, hľadanie „jednej objektívnej pravdy“, skákanie do reči apod. Rôzne komunikačné systémy, o ktorých sa tu zmieňujeme, ponúkajú odlišné prístupy pri zúčtovaní sa s týmito rušivými vplyvmi a ťažkosťami.

Sylabus


1. Komunikácia

 • funkcie komunikácia
 • načúvanie a jeho bariéry
 • zlozvyky pri načúvaní podľa Bukovské
2. Konflikt
 • úrovne konfliktu podľa Eggert Falozona
 • fázy konfliktu
3. Asertivita
 • druhy rokovania
 • stupňa asertivity podľa Medzihorského
 • ďalšie techniky
4. Transakční analýza
 • Berne a teórie hier
 • stavy svojho ja podľa E.Berneho
5. Neurolingvistické programovanie
 • základné pojmy a metódy NPL
 • základné myšlienky NPL – pacing a leading
 • štruktúry NPL a preferenčné spôsob vnímania
 • výhody NPL
 • na čo je dobré si dať pozor v NPL technikách
6. Vyjednávanie
 • vyjednávacie techniky
 • vyjednávaciu štýly
7. Autorsky originálne vyjednávací metóda PIN
 • základy metódy PIN
 • zásady v rámci metódy PIN

Literatúra


 • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-4485-8
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5
 • LAHNEROVÁ, D. Asertivita pro manažery: jak využít pozitiva asertivní komunikace k dosažení svých cílů. Praha: Grada. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4406-3
 • BEDNÁŘ, V. Strategie vyjednávání. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3858-1
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. v nakl. Dialog 1. vyd. Litvínov: Dialog. ISBN 9788085194524
 • BUKOVSKÁ, L. Asertivní komunikace. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí. ISBN 80-86991-73-3
 • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press. ISBN 80-85943-81-6
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. Praha: Grada. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1679-9
 • O’BRIEN, P. Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. Praha: Management Press, 2 ISBN 80-7261-077-5
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál. ISBN 80-7178-291-2
 • VYKOPALOVÁ, H. Komunikace jako součást profese. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. ISBN 80-7318-344-7
 • VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada, Manažer. ISBN 978-80-247-2614-4