Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Riadiaceho a kontrolného systému (Praha)

Je nutné, aby riadiaci a kontrolný systém bol súčasťou prevádzky spoločnosti a vytváral neoddeliteľnú súčasť jej kultúry, bol spôsobilý pohotovo reagovať na vývoj rizík vznikajúcich z vnútorných aspektov spoločnosti a na zmeny v podnikateľskom prostredí a zahŕňal postupy pre okamžité odovzdávanie správ príslušným úrovniam konania o výskyte závažných zlyhanie riadenia a kontroly.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Bohuslav Poduška CIA

Anotácia


Dobré riadenie spoločnosti by malo prispievať k lepším výkonom najmä tým, že bude predstavenstvo vymedzovať riadiaci a kontrolný systém a tiež ho pravidelne vyhodnocovať a tým pomáhať plniť základné povinnosti v najlepšom záujme akcionárov.

Sylabus


1. Proces implementácie riadiaceho a kontrolného systému

 • príprava a pripravenosť
 • posúdenie a analýza aktuálneho stavu
 • vývoj a implementácia
 • monitorovanie

2. Kontrolné prostredie v ČS a.s.

 • riadenie rizík
 • systém vnútornej kontroly
 • informačný systém a komunikácia

3. Kontrolné a riadiace orgány

 • dozorná rada
 • výbor pre audit
 • predstavenstvo

4. Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti:

 • kontrolného prostredia
 • riadenie rizík
 • IS a informácií
 • monitorovanie

Literatúra


 • BASILEJSKÝ VÝBOR PRO DOHLED NAD CENTRÁLNÍMI BANKAMI. Rámec pro hodnocení řídících systémů společností, ČIIA. ISBN 80-902433-9-8
 • TREADWAYOVA KOMISE: Internal Kontrol. Integrated Framework (zpráva COSO), ČIIA
 • Turbullova zpráva: Vnitřní řízení a kontrola, Praha, ČIIA
 • ESCHENBACH, R. a kol.: Profesionální controlling. Wolters Kluwer
 • DVOŘÁČEK, J.:Interní audit a kontrola, Praha, C. H. Beck, ISBN 80-7179-410-4.
 • MEZINÁRODNÍ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ: Rámec profesionální praxe interního auditu, Praha, ČIIA. ISBN 80-86689-39-5.
 • MILLS,J., BIRD,B,: Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD, Praha, ČIIA ISBN 80-86284-08-5